Potrivit dispozitiilor art.107 din Codul de procedura fiscala nedepunerea declaratiei de impunere da dreptul organului fiscal sa procedeze la stabilirea din oficiu a creantelor fiscale prin decizie de impunere.

Ca urmare a modificarilor legislative din ultima perioada s-a impus actualizarea prevederilor procedurale utilizate in prezent.

Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice se aplica pentru anul 2016 si 2017.  Astfel , in functie de categoria de venit, au fost prevazute regulile de estimare a bazei de impozitare, operatiunile care trebuie realizate de organul fiscal in aplicarea procedurii de impunere din oficiu, precum si termenele de realizare a acestora.

Totodata a fost aprobat formularul ,, Referat privind estimarea bazei de impozitare a veniturilor persoane fizice”. Modelul si continutul formularelor 256 ,, Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoane fizice” si 257 ,, Decizie de anulare  a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”au fost aprobate prin Ordin ANAF nr.3780/2017.

Formularele ,, Notificare privind nedepunerea la termen a declaratiei de impunere” si  ,, Notificare privind nedepunerea la termen a declaratiei conform art.107 alin.(5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala” au fost aprobate prin Odinul ANAF nr.3695/2016

Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, din 31.07.2018

Text publicat în M.Of. al României.
În vigoare de la 10 august 2018

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

1. Nedepunerea declarației de impunere dă dreptul organului fiscal central competent de a stabili din oficiu impozitul pe venitul net anual impozabil/impozitul anual datorat, pe fiecare sursă și categorie de venit, potrivit art. 107 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Cod de procedură fiscală.

2. Stabilirea din oficiu a impozitului pe venit se efectuează de către compartimentul cu atribuții de gestiune registru contribuabili și declarații fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal central competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.

3. Prin organ fiscal central competent se înțelege:

a) organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.

4. Stabilirea din oficiu a obligației de plată se efectuează pentru fiecare sursă și categorie de venit impozabil, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și pentru fiecare an fiscal pentru care nu au fost depuse declarații de impunere, conform legii.

5.1. Stabilirea din oficiu a impozitului anual pe venit se realizează în cadrul perioadei de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale și nu privește perioadele pentru care a fost supus inspecției fiscale.

5.2. Cuantumul impozitului pe venit se stabilește sub rezerva verificării ulterioare, potrivit legii.

6. Compartimentul de specialitate este îndreptățit să examineze, din oficiu, starea de fapt, să obțină și să utilizeze toate informațiile și documentele necesare pentru determinarea situației fiscale a contribuabilului.

CAPITOLUL II
Identificarea și notificarea contribuabililor care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative, potrivit legii

SECȚIUNEA 1
Identificarea contribuabililor care au obligația depunerii declarației de impunere, potrivit legii

7.1. Compartimentul de specialitate generează Lista persoanelor fizice care au obligația depunerii declarației de impunere pe baza informațiilor existente în evidența fiscală constituită pe baza datelor declarate de contribuabil, plătitorii de venituri, organizatorii/plătitorii de venituri din jocuri de noroc sau intermediarii/societățile de administrare a investițiilor/societățile de investiții autoadministrate după caz, în funcție de natura venitului realizat.

7.2. La întocmirea listei persoanelor care au obligația depunerii declarației de impunere pentru anul de impunere se au în vedere următoarele surse de informații:

a) deciziile de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit/impozitul anual datorat (formularul 260), emise pentru anul de impunere, pentru următoarele tipuri de venit:

– activități independente – activități de producție, comerț, prestări de servicii sau profesii liberale, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

– valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, pentru care plățile anticipate nu se stabilesc prin reținere la sursă;

– cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

– cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, cu excepția situațiilor în care plățile anticipate au fost recalculate în anul de raportare, ca urmare a rezilierii contractului de închiriere și pentru care impozitul este final;

– activități agricole, silvicultură și piscicultură, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

b) declarațiile privind venitul estimat/norma de venit (formularul 220), depuse în luna decembrie a anului de impunere, pentru următoarele tipuri de venit:

– activități independente pentru care venitul net se determină în sistem real sau pe baza normelor de venit, altele decât veniturile din drepturi de proprietate intelectuală pentru care plățile anticipate se stabilesc prin reținere la sursă;

– cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se determină în sistem real sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli;

c) declarațiile informative privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit (formularul 205), în cazul veniturilor din jocuri de noroc ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker sau în cazul câștigurilor/pierderilor din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar;

d) declarațiile privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (formularul 112), în cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul reținut la sursă reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual datorat.

SECȚIUNEA a 2-a
Lista contribuabililor care nu au depus declarația de impunere

8.1. În termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere a declarațiilor de impunere, compartimentul de specialitate, prin aplicația informatică, emite Lista persoanelor care nu au depus declarația de impunere, prin compararea Listei persoanelor fizice care au obligația depunerii declarației de impunere cu Lista persoanelor fizice care au depus declarația de impunere.

8.2. Lista persoanelor fizice care nu au depus declarația de impunere cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente:

– nume, prenume contribuabil;

– cod numeric personal/număr de identificare fiscală contribuabil;

– categoria/categoriile de venit pentru care contribuabilul are obligația declarării;

– statul în care s-a realizat venitul;

– anul la care se referă obligația de declarare.

SECȚIUNEA a 3-a
Notificarea contribuabililor care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative, potrivit legii

9.1. În termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere a declarațiilor de impunere, pe baza listei persoanelor fizice care nu au depus declarația de impunere, compartimentul de specialitate emite și comunică persoanelor din listă Notificarea privind nedepunerea la termen a declarației de impunere, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice, cu modificările și completările ulterioare.

9.2. Organul fiscal efectuează următoarele operațiuni:

– editează, prin aplicația informatică, notificările privind nedepunerea declarațiilor de impunere;

– comunică contribuabililor notificările, potrivit legii;

– înregistrează data comunicării notificării în evidența fiscală.

9.3. Dispozițiile art. 9 din Codul de procedură fiscală se aplică corespunzător.

9.4. Stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale nu se poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la înștiințarea contribuabilului privind depășirea termenului legal de depunere a declarației de impunere.

SECȚIUNEA a 4-a
Actualizarea Listei persoanelor fizice care nu au depus declarația de impunere

10.1. În termen de 15 zile de la data comunicării notificărilor privind nedepunerea în termen a declarațiilor de impunere, compartimentul de specialitate actualizează Lista contribuabililor care nu au depus declarația de impunere, prin eliminarea din aceasta a contribuabililor care, drept urmare a notificării primite, au depus declarația de impunere.

10.2. Actualizarea listei se realizează zilnic, până la finalizarea procedurii de impunere din oficiu și comunicarea deciziilor de impunere din oficiu, pentru fiecare an fiscal.

10.3. În cazul depunerii declarației de impunere de către un contribuabil pentru care a fost începută procedura de stabilire din oficiu a impozitului anual pe venit, compartimentul de specialitate încetează procedura de impunere din oficiu și întocmește un referat aprobat de conducătorul unității fiscale, în care sunt expuse motivele care au condus la încetarea acesteia.

CAPITOLUL III

SECȚIUNEA 1
Stabilirea din oficiu a impozitului pe venit

11. După parcurgerea etapelor procedurale de la pct. 7-10, la sfârșitul fiecărei zile, compartimentul de specialitate generează Lista persoanelor fizice care urmează a fi impuse din oficiu.

12. Lista persoanelor fizice care urmează a fi impuse din oficiu cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente:

a) nume, prenume contribuabil;

b) cod numeric personal/număr de identificare fiscală contribuabil;

c) categoria de venit pentru care contribuabilul are obligația declarării;

d) statul în care s-a realizat venitul;

e) anul la care se referă obligația de declarare.

SECȚIUNEA a 2-a
Estimarea bazei de impozitare

13.1. Estimarea bazei de impozitare se efectuează pe baza următoarelor documente și informații relevante pentru impunere:

a) documente existente la dosarul fiscal al contribuabilului, referitoare la anul de impunere sau anii anteriori, după caz, din cadrul perioadei de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale:

– declarații fiscale: declarații privind veniturile realizate, declarații anuale de venit pentru asociațiile fără personalitate juridică și pentru entități supuse regimului transparenței fiscale, deconturile privind taxa pe valoarea adăugată;

– decizii emise de inspecția fiscală, pentru anii anteriori;

– decizii de impunere din oficiu emise în anii anteriori;

b) informații de la terți, obținute pe baza declarațiilor fiscale sau în baza schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și alte instituții;

c) informații obținute în baza schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și autorități fiscale din străinătate;

d) informații despre contribuabilii cu activități și condiții de desfășurare a activității similare;

e) nivelul normei de venit de la locul desfășurării activității, aprobate pentru anul de impunere, corespunzătoare activității desfășurate;

f) contracte privind cedarea folosinței bunurilor;

g) alte informații care au relevanță în procesul de stabilire din oficiu a impozitului pe venit.

13.2. Estimarea bazei de impozitare se efectuează având în vedere toate datele și documentele care au relevanță pentru stabilirea din oficiu a impozitului pe venit, identificându-se acele elemente care sunt cele mai apropiate situației de fapt fiscale.

13.3. Compartimentul de specialitate decide asupra felului și volumului examinărilor, în funcție de circumstanțele fiecărui caz în parte și de limitele prevăzute de lege.

14.1. La estimarea bazei de impozitare, compartimentul de specialitate are în vedere următoarele:

a) pentru contribuabilii care realizează venituri din activități independente pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit, venitul net anual se determină, potrivit legii, pe baza normei de venit de la locul desfășurării activității, aprobate pentru anul fiscal de impunere, corespunzător activității desfășurate;

b) pentru contribuabilii care realizează venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, venitul net anual se determină prin deducerea din venitul brut a cotei de cheltuieli forfetare prevăzute de legislația specifică pentru anul fiscal pentru care se face impunerea din oficiu. Venitul brut reprezintă venitul bază de calcul al impozitului din declarațiile fiscale depuse de plătitorii de venit.

În situația în care contribuabilul a realizat venituri, în anul de impunere, de la mai mulți plătitori de venituri, organul fiscal însumează venitul bază de calcul determinat pe baza declarațiilor fiscale depuse de toți plătitorii de venit.

c) Pentru contribuabilii care realizează venituri din activități agricole pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit, venitul net anual se determină pe baza normei de venit aprobate pentru anul fiscal de impunere, corespunzător grupei de produse vegetale/animale și suprafețelor destinate producției agricole vegetale/numărului de capete de animale/familii de albine deținute.

d) Pentru contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, venitul net anual se determină prin deducerea din venitul brut anual a cotei de cheltuieli forfetare prevăzute de legislația specifică, pentru anul fiscal pentru care se face impunerea din oficiu.

Venitul brut anual se determină pe baza chiriei lunare din contractul încheiat între părți.

e) Pentru contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit, venitul net anual se determină pe baza normei de venit aprobate pentru anul fiscal de impunere.

f) Pentru contribuabilii care realizează câștiguri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și pentru transferul aurului financiar, câștigul net anual se determină ca diferență între câștigurile și pierderile înregistrate în cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la începutul anului.

Câștigul net anual se stabilește pe baza datelor din declarațiile fiscale depuse de intermediar, societatea de administrare a investițiilor/societatea de investiții autoadministrată sau alți plătitori de venit, după caz.

g) Pentru contribuabilii care realizează venituri din jocuri de noroc pentru care există obligația depunerii declarației de impunere, baza de calcul al impozitului îl reprezintă fiecare venit brut din declarația informativă, aferentă anului de impunere, depusă de organizatorul de jocuri de noroc sau plătitorul de venituri din jocuri de noroc.

h) Pentru următoarele categorii de venituri, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, compartimentul de specialitate estimează venitul net anual pe baza documentelor și informațiilor relevante pentru impunere, prevăzute la pct. 13.1:

– venituri din activități independente;

– venituri din activități agricole;

– venituri din silvicultură;

– venituri din piscicultură;

– venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală;

– venituri din cedarea folosinței bunurilor.

Sumele utilizate pentru impunerea din oficiu se actualizează, pentru fiecare an fiscal cuprins în perioada de analiză, cu indicele de inflație.

Pentru contribuabilii care realizează venituri din activități independente care se regăsesc în nomenclatorul activităților independente pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit sau venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, venitul net anual nu poate fi mai mic decât norma de venit aprobată pentru anul fiscal de impunere, corespunzător activității desfășurate.

i) Pentru contribuabilii care realizează venituri din alte surse pentru care există obligația depunerii declarației de impunere, baza de impozitare se determină pe baza venitului brut din alte surse.

j) Pentru contribuabilii care realizează venituri din străinătate, venitul net anual se determină pe fiecare țară și sursă de venit, după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcție de natura acestuia.

14.2. Compartimentul de specialitate întocmește „Referatul privind estimarea bazei de impozitare a veniturilor persoanelor fizice”, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, în care se consemnează elementele care stau la baza stabilirii din oficiu a impozitului pe venit, precum și rezultatul analizei efectuate în scopul stabilirii, din oficiu, a impozitului pe venit.

Referatul se avizează de șeful compartimentului de specialitate și se aprobă de conducătorul unității fiscale.

14.3. În cazul în care în evidența fiscală sunt înregistrate pierderi reportate din anii anteriori, potrivit legii, venitul/câștigul net anual impozabil se determină, după caz, prin deducerea din venitul net/câștigul net anual a pierderilor fiscale reportate din anii anteriori. În celelalte cazuri, venitul/câștigul net anual, determinat potrivit alin. (1), reprezintă venit/câștig net anual impozabil.

SECȚIUNEA a 3-a
Stabilirea impozitului anual datorat/impozitul pe venitul/câștigul net anual datorat

15.1. Impozitul anual datorat/Impozitul pe venitul/câștigul net anual datorat se stabilește de organul fiscal prin aplicarea cotei de impozitare prevăzute de legislația în vigoare pentru anul fiscal pentru care se face impunerea din oficiu, asupra bazei de impozitare stabilite potrivit pct. 14.

15.2. Impozitul pe venitul/câștigul net anual datorat se regularizează cu plățile anticipate datorate pentru anul de impunere, după caz, stabilite de organul fiscal sau plătitorul de venit.

15.3. În situația în care impozitul pe venitul/câștigul net anual datorat rezultat este mai mic decât plățile anticipate, impozitul se stabilește din oficiu la nivelul acestora.

15.4. Dispozițiile art. 96 din Codul de procedură fiscală se aplică corespunzător.

15.5. Înainte de emiterea deciziilor de impunere, compartimentul de specialitate verifică dacă pentru obligațiile fiscale identificate pentru contribuabilii cuprinși în Lista persoanelor fizice care urmează a fi impuse din oficiu au fost depuse declarații de impunere, în vederea încetării procedurii de impunere din oficiu. În această situație se vor aplica, în mod corespunzător, dispozițiile pct. 10 din cap. II referitoare la actualizarea listei persoanelor fizice care nu au depus declarația de impunere.

15.6. Pe baza referatului privind estimarea bazei de impozitare a veniturilor persoanelor fizice, compartimentul de specialitate stabilește impozitul pe venit și emite formularul 256 „Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.780/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit.

15.7. Formularul 256 „Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice” se emite de compartimentul de specialitate în două exemplare, din care:

– un exemplar se comunică contribuabilului;

– un exemplar se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.

16.1. În cazul în care, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere din oficiu, contribuabilul depune declarația de impunere privind obligațiile care au format obiectul acestei decizii, decizia de impunere din oficiu se anulează la data depunerii declarației de impunere, fiind aplicabile prevederile art. 107 alin. (5) din Codul de procedură fiscală.

16.2. Compartimentul de specialitate emite formularul 257 „Decizia de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.780/2017, în două exemplare, din care:

– un exemplar se comunică contribuabilului;

– un exemplar se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.

17.1. Formularele „Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice” și „Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice” se comunică contribuabilului, în conformitate cu dispozițiile art. 47 din Codul de procedură fiscală.

17.2. În termen de 24 de ore de la primirea informației privind data comunicării deciziilor de impunere din oficiu sau a deciziei de anulare a deciziei de impunere din oficiu, compartimentul de specialitate înregistrează în evidența fiscală data comunicării acestora.

17.3. După operațiunea de la pct. 2 compartimentul de specialitate transmite, automat, prin sistemul informatic, datele privind sumele stabilite prin deciziile de impunere și data comunicării acestora către compartimentul cu atribuții de evidență pe plătitori persoane fizice.

18. În cazul în care contribuabilul depune declarația de impunere privind obligațiile care au format obiectul impunerii din oficiu după termenul prevăzut la art. 107 alin. (5) din Codul de procedură fiscală, compartimentul de specialitate comunică contribuabilului faptul că sumele stabilite prin decizia de impunere din oficiu se mențin, prin emiterea și transmiterea către contribuabili a Notificării privind nedepunerea la termen a declarației de impunere conform art. 107 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2016, cu modificările și completările ulterioare.

19.1. În situația în care informațiile și documentele necesare pentru aplicarea procedurilor de impunere din oficiu nu sunt disponibile, compartimentul de specialitate întocmește o listă a persoanelor fizice pentru care nu există informațiile necesare impunerii din oficiu care se găsesc în această situație.

19.2. Lista persoanelor fizice pentru care nu există informațiile necesare impunerii din oficiu cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente:

– nume, prenume contribuabil;

– cod numeric personal/număr de identificare fiscală contribuabil;

– categoria de venit pentru care contribuabilul are obligația declarării;

– anul la care se referă obligația de declarare;

– motivul care a condus la includerea contribuabilului în listă.

19.3. Lista persoanelor fizice pentru care nu există informațiile necesare impunerii din oficiu se transmite, până la data de 31 martie 2019, organelor de inspecție fiscală persoane fizice.

19.4. Lista persoanelor fizice pentru care nu există informații necesare impunerii din oficiu poate fi utilizată de către organele de inspecție fiscală pentru efectuarea de analize ulterioare, iar în situația identificării unor informații și date, utile pentru impunerea din oficiu, acestea vor fi transmise organelor de administrare competente în vederea stabilirii din oficiu a impozitului anual pe veniturile respectivelor persoane fizice.

;