Veniturile obținute de persoanele fizice din postări realizate pe diferite rețele de socializare reprezintă venituri impozabile. Veniturile impozabile cuprind atât veniturile în numerar (care presupun o remunerație financiară), cât şi cele în natură (spre ex. produse, servicii,
călătorii etc.).

Venituri din activități independente
În situația în care activitatea se desfăşoară cu regularitate, în mod continuu, pe cont propriu şi urmărind
obținerea de venituri şi sunt întrunite criteriile unei activități independente, veniturilor obținute de persoanele fizice din postările realizate pe diferite rețele de socializare şi care fac astfel reclamă pentru diverse companii/brand-uri le sunt aplicabile prevederile Cap. II „Venituri din activități independente”
din Titlul IV – ”Impozitul pe venit” din Codul fiscal.

Exercitarea unei activităţi independente presupune îndeplinirea a cel puţin 4 din criteriile prevăzute de Codul fiscal, respectiv:
● persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului şi a modului de desfăşurare a activității, precum şi a programului de lucru;
● persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea pentru mai mulți clienți;
● riscurile inerente activității sunt asumate de către persoana fizică ce desfă şoară activitatea;
● activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfă şoară;
● activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacității intelectuale şi/sau a prestației fizice a acesteia, în funcție de specificul activității;
● persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare şi supraveghere a profesiei desfăşurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea şi exercitarea profesiei respective;
● persoana fizică dispune de libertatea de a desfă şura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terțe persoane în condițiile legii.

Persoanele fizice care desfăşoară în mod independent, cu caracter de continuitate, activităţi de producţie, comerţ şi prestări de servicii în România au obligaţia de a se înregistra şi autoriza, în condițiile O.U.G.
nr.44/20083, şi pot desfăşura activităţile în calitate de persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale sau membri ai unei întreprinderi familiale.

Declararea veniturilor și plata impozitului

Veniturile obținute din activităţi independente desfăşurate în România, potrivit legii, se consideră ca fiind obţinute din România, indiferent dacă sunt primite din România sau din străinătate.
În cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente, venitul net anual se determină fie pe baza normelor de venit de la locul desfăşurării activității, fie în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.
Persoanele care determină venitul net anual pe baza normelor de venit au obligația stabilirii impozitului anual datorat prin aplicarea cotei de 10% asupra normei anuale de venit ajustate, impozitul fiind final.
Plata impozitului anual datorat se efectuează la bugetul de stat, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului.
În cazul determinării venitului în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, impozitul se determină de către contribuabil prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual estimat considerat venit impozabil, iar plata se efectuează la bugetul de stat, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

Contribuabilii care obţin venituri din activități independente au obligaţia estimării venitului net anual pentru anul fiscal curent, în vederea stabilirii impozitului anual estimat, prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind
impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate până la data de 25 mai inclusiv a anului de realizare a venitului4 sau, în cazul în care încep o activitate în cursul anului fiscal, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

În situația persoanelor care au optat pentru determinarea venitului net anual pe baza datelor din contabilitate, impozitul anual datorat se stabileşte de contribuabili în Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate pentru veniturile realizate în anul fiscal anterior, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil, din care se deduce, în limita impozitului datorat, costul de achiziţie al aparatelor de marcat
electronice fiscale.

Contribuția de asigurări sociale

Pentru veniturile din activități independente persoanele fizice datorează contribuția de asigurări sociale dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate.
În anul 2023 salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este de 3.000 lei lunar.

Încadrarea în plafonul anual se efectuează prin cumularea veniturilor nete şi/sau a normelor anuale de venit din activităţi independente, a venitului brut realizat în baza contractelor de activitate sportivă, precum şi a veniturilor nete din drepturi de proprietate intelectuală, care se estimează a se realiza în anul curent. Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente şi venituri din drepturi de proprietate intelectuală, o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât:
a) nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 şi 24 de salarii minime brute pe ţară;
b) nivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice, în cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime brute pe ţară.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate

Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente datorează şi contribuția de asigurări sociale de sănătate dacă estimează pentru anul curent a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 6 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile
estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate.

Încadrarea în plafonul anual se efectuează prin cumularea veniturilor din activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, veniturilor din asocierea cu o persoană juridică, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, veniturilor din investiţii şi veniturilor din alte surse, baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate fiind reprezentată de:
a) nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 şi 12 salarii minime brute pe ţară;
b) nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 şi 24 de salarii minime brute pe ţară;
c) nivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice, în cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime brute pe ţară.

Taxa pe valoarea adăugată

Contribuabilii care realizează venituri din activități independente se înregistrează în scopuri de TVA în următoarele situaţii:

– prin opţiune;
– la depăşirea plafonului de scutire12 de 300.000 lei prevăzut în Codul fiscal;
– în situația în care efectuează achiziții intracomunitare, prestează sau primesc servicii către/de la persoane impozabile din Uniunea Europeană.

Ulterior înregistrării în scopuri de TVA, contribuabilii au obligația de a respecta prevederile legale în vigoare cu privire la declararea şi plata taxei.

Venituri din alte surse

În situația în care activitatea desfăşurată nu are caracter de continuitate, veniturilor realizate de persoanele fizice din postările realizate pe diferite rețele de socializare şi care fac astfel reclamă pentru diverse companii/brand-uri le sunt aplicabile prevederile Cap. X „Venituri din alte surse” din Titlul IV – ”Impozitul pe venit” din Codul fiscal. Pentru veniturile din alte surse, impozitul pe venit se calculează prin reținere la sursă la momentul acordării veniturilor de către plătitorul de venituri, prin aplicarea cotei
de 10% asupra venitului brut, reprezintă impozit final şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost reținut.

Contribuabilii care realizează venituri din alte surse datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 6 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate.

Încadrarea în plafonul anual se efectuează prin cumularea veniturilor din alte surse cu venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, venituri din asocierea cu o persoană juridică, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole, silvicultură şi piscicultură, venituri din investiții, baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate fiind reprezentată de:
a) nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 şi 12 salarii minime brute pe ţară;
b) nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 şi 24 de salarii minime brute pe ţară;
c) nivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice, în cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime brute pe ţară.

Venituri din străinătate

Pentru veniturile din alte surse obținute din străinătate, persoanele fizice au obligația completării Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate până la data de 25 mai, inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, precum şi să efectueze calculul şi plata impozitului datorat, în cadrul aceluiaşi termen, cu luarea în considerare a metodei de evitare a dublei impuneri, prevăzută de convenția de evitare a dublei impuneri. Pentru aceste venituri, contribuția de asigurări sociale de sănătate se datorează în aceleaşi condiții prevăzute de Codul fiscal pentru veniturile din alte surse obținute din România.

Tratamentul fiscal al veniturilor obținute de persoanele fizice din postări realizate pe diferite rețele de socializare

În situația în care contractele în baza cărora persoanele fizice obțin venituri din propriile postări pe rețelele de socializare şi fac astfel reclamă pentru diverse companii/brand-uri sunt încheiate între două persoane juridice, respectiv între compania căreia i se face reclamă/care deține brand-ul sau agenția care
solicită/intermediază prestarea serviciului şi societatea persoanei publice care promovează produsele prin intermediul social media, veniturile persoanei fizice sunt impozitate în funcție de natura veniturilor încasate de la persoana juridică (dividende, salarii etc.).