1. Ordonanță de urgență nr. 4/2023 privind stabilirea unor măsuri derestituire a unor contribuții de asigurări sociale de sănătate (MonitorulOficial nr. 138 din 17 Februarie 2023)

– reglementează că sumele reținute din veniturile din pensii realizate de persoanele fizice, cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate de la data de 1 ianuarie 2022 până la data de 27 decembrie 2022 inclusiv, se restituie lunar în perioada 1 martie 2023—28 februarie 2024, după recalcularea venitului impozabil corespunzător lunilor pentru care se efectuează restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și reținerea diferențelor de impozit pe venit datorate;

– prevede că diferențele de impozit pe venit se calculează separat față de impozitul aferent drepturilor lunii curente, se rețin la data efectuării plățiisumelor, se plătesc și se declară până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata, prin depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate;

– reglementează că prevederile mai sus menționate se aplică în mod corespunzător și sumelor reținute cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate din pensiile private, respectiv pensiile facultative, pentru partea care depășește suma lunară de 4.000 de lei

– prevede că procedura de plată eșalonată este aplicabilă și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 28 decembrie 2022-1 martie 2023;

– stabilește că restituirea sumelor reținute se face, din oficiu, de către Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, precum și de către casele de pensii sectoriale și de către entitățile care plătesc venituri din pensii.

2. Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 188/2023 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (Monitorul Oficial nr. 120 din 13 Februarie 2023)

– modifică și completează Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă;

– completează Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat prin introducerea a două noi obligații, respectiv: – poziția 89 „Impozit pe veniturile din înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan”, cu obligația notarului public,care autentifică actul notarial de a declara obligațiile de plată la bugetul de stat;

– poziția 90 „Impozit pe veniturile din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate”;

– modifică și completează instrucțiunile de completare a formularului 100