Codul fiscal

Conform art.275 alin. 1 lit.(a) s e consideră a fi locul livrării de bunuri:

,, Locul unde se găsesc bunurile în momentul când începe expedierea sau transportul, în cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate de furnizor, de cumpărător sau de un terț. Dacă locul livrării, stabilit conform prezentei prevederi, se situează în afara teritoriului european, locul livrării realizate de către importator și locul oricărei livrări ulterioare se consideră în statul membru de import al bunurilor, iar bunurile se consideră a fi transportate sau expediate din statul membru de import;

Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. a), în cazul unei vânzări la distanță care se efectuează dintr-un stat membru spre România, locul livrării se consideră în România dacă livrarea este efectuată către un cumpărător persoană impozabilă sau persoană juridică neimpozabilă, care beneficiază de excepția de la art. 268 alin. (4), sau către orice altă persoană neimpozabilă și dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) valoarea totală a vânzărilor la distanță al căror transport sau expediere în România se realizează de către un furnizor, în anul calendaristic în care are loc o anumită vânzare la distanță, inclusiv valoarea respectivei vânzări la distanță, sau în anul calendaristic precedent, depășește plafonul pentru vânzări la distanță de 35.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabilește prin normele metodologice; sau – Norme metodologice

b) furnizorul a optat în statul membru din care se transportă bunurile pentru considerarea vânzărilor sale la distanță, care presupun transportul bunurilor din acel stat membru în România, ca având loc în România.

(3) Locul livrării este întotdeauna în România, în cazul vânzărilor la distanță de produse accizabile, efectuate dintr-un stat membru către persoane neimpozabile din România, altele decât persoanele juridice neimpozabile, fără să se aplice plafonul prevăzut la alin. (2) lit. a).

(4) Excepția prevăzută la alin. (2) nu se aplică vânzărilor la distanță efectuate din alt stat membru în România:

a) de mijloace de transport noi;

b) de bunuri instalate sau asamblate de furnizor ori în numele acestuia;

c) de bunuri taxate în statul membru de plecare, conform regimului special prevăzut la art. 313, 326 sau art. 333 din Directiva 112, privind bunurile second-hand, operele de artă, obiectele de colecție și antichitățile, astfel cum sunt definite la art. 312 alin. (1);

d) de gaz printr-un sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Uniunii Europene sau prin orice rețea conectată la un astfel de sistem, de energie electrică, de energie termică sau agent frigorific prin intermediul rețelelor de încălzire ori de răcire;

e) de produse accizabile, livrate către persoane impozabile și persoane juridice neimpozabile.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. a), locul livrării pentru vânzările la distanță efectuate din România către alt stat membru se consideră în acest alt stat membru, în cazul în care livrarea este efectuată către o persoană care nu îi comunică furnizorului un cod de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de statul membru în care se încheie transportul sau expedierea, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) valoarea totală a vânzărilor la distanță, efectuate de furnizor și care presupun transportul sau expedierea bunurilor din România către un anumit stat membru, în anul calendaristic în care are loc o anumită vânzare la distanță, inclusiv valoarea respectivei vânzări la distanță, sau în anul calendaristic precedent, depășește plafonul pentru vânzări la distanță, stabilit conform legislației privind taxa pe valoarea adăugată din statul membru respectiv, astfel de vânzări având locul livrării în statul respectiv; sau

b) furnizorul a optat în România pentru considerarea tuturor vânzărilor sale la distanță, care presupun transportul bunurilor din România într-un anumit stat membru, ca având loc în respectivul stat membru. Opțiunea se exercită în condițiile stabilite prin normele metodologice și se aplică tuturor vânzărilor la distanță, efectuate către respectivul stat membru, în anul calendaristic în care se exercită opțiunea și în următorii 2 ani calendaristici.

(6) În cazul vânzărilor la distanță de produse accizabile efectuate din România către persoane neimpozabile din alt stat membru, altele decât persoanele juridice neimpozabile, locul livrării este întotdeauna în celălalt stat membru.

(7) Excepția prevăzută la alin. (5) nu se aplică vânzărilor la distanță efectuate din România către un alt stat membru:

a) de mijloace de transport noi;

b) de bunuri instalate sau asamblate de furnizor sau de altă persoană în numele acestuia;

c) de bunuri taxate în România, conform regimului special pentru bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități, prevăzut la art. 312 ;

d) de gaz printr-un sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Uniunii Europene sau prin orice rețea conectată la un astfel de sistem, de energie electrică, de energie termică sau agent frigorific prin intermediul rețelelor de încălzire ori de răcire;

e) de produse accizabile, livrate către persoane juridice neimpozabile și persoane impozabile.

(8) În aplicarea alin. (2) – (7), atunci când o vânzare la distanță presupune expedierea sau transportul bunurilor vândute dintr-un teritoriu terț și importul de către furnizor într-un stat membru, altul decât statul membru în care se expediază sau se transportă în vederea livrării acestora către client, se va considera că bunurile au fost expediate sau transportate din statul membru în care se efectuează importul.

Astfel tinand cont de prevederile legale prezentate mai sus,  prin exceptie de la regula generala, locul livrarii pentru vanzarile la distanta efectuate din Romania catre alt stat membru se considera in acest alt stat membru, in cazul in care livrarea este efectuata catre o persoana care nu ii comunica furnizorului un cod de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit de statul membru in care se incheie transportul sau expedierea, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

   a) valoarea totala a vanzarilor la distanta, efectuate de furnizor si care presupun transportul sau expedierea bunurilor din Romania catre un anumit stat membru, in anul calendaristic in care are loc o anumita vanzare la distanta, inclusiv valoarea respectivei vanzari la distanta, sau in anul calendaristic precedent, depaseste plafonul pentru vanzari la distanta, stabilit conform legislatiei privind taxa pe valoarea adaugata din statul membru respectiv, astfel de vanzari avand locul livrarii in statul respectiv; sau

   b) furnizorul a optat in Romania pentru considerarea tuturor vanzarilor sale la distanta, care presupun transportul bunurilor din Romania intr-un anumit stat membru, ca avand loc in respectivul stat membru. Optiunea se exercita in conditiile stabilite prin normele metodologice si se aplica tuturor vanzarilor la distanta, efectuate catre respectivul stat membru, in anul calendaristic in care se exercita optiunea si in urmatorii 2 ani calendaristici.

Astfel, vanzarea la distanta reprezinta o livrare de bunuri care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru in alt stat membru de catre furnizor sau de alta persoana in numele acestuia catre un cumparator persoana impozabila care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila sau catre orice persoana neimpozabila.

Astfel, exista un regim special pentru vanzarile la distanta, aplicabil in cazul in care cumparatorul este:

  • persoana fizica neimpozabila;
  • persoana impozabila neinregistrata in scopuri de TVA (intreprindere mica sau persoana care efectueaza numai operatiuni scutite fara drept de deducere);
  •  persoana juridica neimpozabila.

In cazul acestor vanzari, daca bunurile sunt transportate de un furnizor din Romania sau in numele acestuia catre alt Stat Membru, nu are loc un transfer din Romania.

Daca furnizorul nu a depasit plafonul pentru vanzari la distanta stabilit de celalalt Stat Membru, locul livrarii este considerat a fi Romania, respectiv furnizorul va factura cu TVA aceste livrari de bunuri.

Daca insa furnizorul a depasit plafonul pentru vanzari la distanta stabilit de celalalt Stat Membru sau a optat pentru taxarea vanzarilor sale la distanta in celalalt Stat Membru, se considera ca livrarea are loc in celalalt Stat Membru. In Romania, operatiunea de transport al bunurilor in alt Stat Membru, urmata de vanzarea bunurilor catre persoane neinregistrate in scopuri de TVA este un nontransfer, furnizorul avand obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA in celalalt Stat Membru, sa factureze cu TVA din acel alt Stat Membru si sa raporteze operatiunile catre autoritatile fiscale din acest stat.

Nontransferurile nu sunt livrari intracomunitare si nu se declara in Decontul de TVA nici in declaratiile 390 – „Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare” sau D 394 – „Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de tva”.

Plafoanele statelor membre pentru vanzari la distanta se regasesc pe site-ul oficial al Ministerului Finantelor Publice.

Plafoanele statelor membre pentru vanzari la distanta

 

 

Plafon pentru vanzari la distanta
 Stat membru Moneda nationala Echivalent in Euro
Belgia 35 000 Euro
Republica Ceha 35 000
Danemarca 280 000 DKK 37 528
Germania 100 000 Euro
Estonia 550 000 EEK 35 151
Irlanda 35 000 Euro
Grecia  35 000 Euro
Spania  35 000 Euro
Franta 100 000 Euro
Italia  27 889 Euro
Cipru  20 000 CY POUNDS 34 220
Letonia  24 000 LVL 36 952
Lituania 125 000 LTL 36 207
Luxembourg 100 000 Euro
Ungaria 35 000
Malta 35 000
Olanda 100 000 Euro
Austria 100 000 Euro
Polonia  35 000
Portugalia  35 000 Euro
Romania  35 000
Slovenia  35 000 Euro
Slovacia  35 000
Finlanda  35 000 Euro
Suedia 320 000 SEK  35 809
Regatul Unit  70 000 GBP 109 598