Prin proiectul de ordin se propune revizuirea reglementările contabile conforme cu IFRS referitoare la contabilizarea distinctă a fiecărei operațiuni. Modificările propuse, conform referatului de aprobare sunt:

1. În ceea ce privește tratamentul contabil al veniturilor:

  • referitor la situațiile în care se estimează că suma cuvenită nu se încasează integral se propune recunoașterea veniturilor aferente tranzacției la suma integrală, cu recunoașterea concomitentă a pierderii reprezentând suma estimată a nu se recupera;
  • referitor la tratamentul contabil al costurilor marginale ale obținerii unui contract, respectiv al costurilor de îndeplinire a unui contract, care îndeplinesc criteriile de recunoaștere ca active se propune recunoașterea cheltuielilor aferente după natura acestora, cu recunoașterea ulterioară, drept cheltuieli ale perioadei, a sumei corespunzătoare activului aferent;
  • referitor la vânzările cu drept de retur se propune recunoașterea integrală a veniturilor, cu înregistrarea concomitentă a sumei estimate reprezentând datoria de rambursare, respectiv dreptul de a recupera produsul de la clienți.

2. În ceea ce privește instrumentele financiare:

  • referitor la activele financiare evaluate la costul amortizat și pentru care se constată deprecieri – se propune ca suma care nu mai poate fi recuperată să fie recunoscută distinct, ca o ajustare, și nu prin reducerea valorii contabile brute a activului aferent;
  • referitor la derecunoașterea activelor financiare, urmată de primirea în schimb a oricărui alt activ – se propune, ca regulă, ca aceasta să se înregistreze prin două operațiuni contabile distincte;
  • referitor la conturile contabile corespunzătoare instrumentelor financiare și funcțiunea acestora – au fost avute în vedere noile categorii de instrumente financiare, prevăzute de IFRS 9, precum și regulile de evaluare a acestora.

3. Alte aspecte propuse a fi reglementate prin proiectul de ordin:

Prin IFRS 15 au fost abrogate mai multe standarde și interpretări referitoare la tratamentul contabil al veniturilor, inclusiv interpretarea IFRIC 18 „Transferul de active de la clienți”. În aceste condiții, pentru a se asigura continuitate în ceea ce privește regulile aplicabile entităților care primesc active prin transfer de la clienți, respectiv entităților care suportă cheltuieli cu racordarea la rețelele de utilități, se propune completarea expresă a reglementărilor în vigoare cu precizări referitoare la tratamentul contabil aplicabil operațiunilor respective. Precizăm că aceste reguli sunt similare celor aplicabile operatorilor economici care aplică Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.