ORDIN Nr. 179/2018 din 27 august 2018
privind aprobarea modelului de declaraţie lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile
realizate de organizatorii jocurilor de noroc care desfășoară activităţi de jocuri de noroc potrivit
art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și
exploatarea jocurilor de noroc

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 764 din 5 septembrie 2018

ART. 1
(1) Se aprobă modelul de declaraţie lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile
realizate de organizatorii de jocuri de noroc care desfășoară activităţi de jocuri de noroc potrivit
art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și
exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu
modificările și completările ulterioare, conform anexelor nr. 1 – 9, care fac parte integrantă din
prezentul ordin.
(2) Declaraţia lunară prevăzută mai sus va fi depusă la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc pe
suport hârtie sau în format digital, semnat electronic, până la data de 10 a lunii pentru luna
precedentă.
ART. 2
Organizatorii care desfășoară activităţi de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare,
precum și Direcţia generală informatizare și monitorizare jocuri de noroc din cadrul Oficiului
Naţional pentru Jocuri de Noroc vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Oficiului
Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 239/2015 privind aprobarea modelului de declaraţie lunară,
sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc, care
desfășoară activităţi de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 14 octombrie 2015.
ART. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc,
Marius Sebastian Ionescu

București, 27 august 2018.
Nr. 179.

Ordin nr.179/2018