Art. I.

La articolul 5 din Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:

(3) În timpul desfășurării activității în cadrul serviciilor de urgență voluntare, pe perioada participării la intervenții sau a pregătirii în vederea participării la acestea, voluntarii beneficiază de drepturile profesioniștilor în domeniu, cu excepția drepturilor salariale.

(4) În caz de accident suferit în timpul intervenției de urgență sau al pregătirii în vederea participării la aceasta, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 5 alin. (1) lit. f) și art. 331 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

Art. II.

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 8 aprilie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 5 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

f) voluntarii care își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor de urgență voluntare, în baza contractului de voluntariat, pe perioada participării la intervenții sau a pregătirii în vederea participării la acestea, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare.”

2. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 181, cu următorul cuprins:

Art. 181.

Asiguraților prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. f) nu li se aplică prevederile art. 18 lit. b) și d).”

3. După articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 331, cu următorul cuprins:

Art. 331.

(1) În cazul asiguraților prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. f) care au suferit un accident de muncă în timpul intervenției în situații de urgență sau al pregătirii în vederea participării la acestea, cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă este de 100% din salariul minim brut pe țară garantat în plată la data confirmării caracterului profesional al accidentului de muncă.

(2) Indemnizația prevăzută la alin. (1) se acordă și se plătește de către casele teritoriale de pensii din fondurile cu această destinație.”

Art. III. –

La alineatul (1) al articolului 30 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006, cu modificările ulterioare, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

d) accidentul suferit de orice persoană ca urmare a unei acțiuni întreprinse din propria inițiativă pentru salvarea de vieți omenești, precum și accidentul suferit în timpul intervenției de urgență sau al pregătirii în vederea participării la aceasta, pe durata efectuării serviciului de voluntariat organizat conform prevederilor legale.”

Art. IV. –

Articolul 224 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La alineatul (1), după litera p) se introduce o nouă literă, litera q), cu următorul cuprins:

q) voluntarii care își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor de urgență voluntare, în baza contractului de voluntariat, pe perioada participării la intervenții de urgență sau a pregătirii în vederea participării la acestea, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare.”

2. Alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:

(11) Persoanele care au dobândit calitatea de asigurat în baza alin. (1) lit. c) și q) nu pot avea la rândul lor coasigurați.”

Art. V.

La alineatul (1) al articolului 154 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, după litera p) se introduce o nouă literă, litera q), cu următorul cuprins:

q) voluntarii care își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor de urgență voluntare, în baza contractului de voluntariat, pe perioada participării la intervenții de urgență sau a pregătirii în vederea participării la acestea, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.