Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie(M. Of. nr. 654 din 27 iulie 2018)

√ se consideră ajutor necuvenit sumele încasate prin încălcarea condiţiilor prevăzute la art. 16.

Sumele reprezentând ajutor de stat necuvenit, sunt creanţe bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător dispoziţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Înscrisurile întocmite de către direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda naţională constituie titluri de creanţă şi cuprind elementele actului administrativ-fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Titlurile de creanţă pot fi contestate pe cale administrativă, potrivit legii, la organul emitent, iar, după soluţionarea acestei contestaţii, o nouă contestaţie poate fi depusă la sediul instanţei judecătoreşti competente, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la data expirării termenului de scadenţă prevăzut în acesta.

Titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora către debitor se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării debitului, după expirarea termenului de contestare pentru titlurile de creanţă necontestate sau după rămânerea definitivă a acestora în sistemul căilor administrative de atac ori după pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive.