Imagini pentru inregistrarea in scopuri de tva

 

Începând cu data de 1 aprilie 2018, plafonul ce trebuie depasit pentru inregistrarea in scopuri  de TVA este de 300.000 lei (88.500 euro la cursul de schimb de la data aderării României la Comunitatea Europeană) reprezentand cifra de afaceri realizata.

Cifra de afaceri care servește drept referință  este constituită din valoarea totală, exclusiv taxa în situația persoanelor impozabile care solicită inregistrarea in evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfășurate de o mică întreprindere, a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România conform art. 297 alin. (4) lit. b), a operațiunilor scutite cu drept de deducere și, dacă nu sunt accesorii activității principale, a operațiunilor scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) și f). Prin excepție, nu se cuprind în cifra de afaceri , dacă sunt accesorii activității principale, livrările de active fixe corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 3, și livrările de active necorporale, efectuate de persoana impozabilă

Persoanele impozabile înființate anterior anului 2018 vor solicita înregistrarea în scopuri de TVA în următoarele situații:

-dacă depășesc plafonul cifrei de afaceri de 220.000 lei în perioada 1 ianuarie – 31 martie 201

– dacă depășesc plafonul cifrei de afaceri de 300.000 lei până la data de 31 decembrie 2018

Persoanele impozabile înființate în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2018, se vor înregistra în scopuri de TVA dacă depășesc plafonul cifrei de afaceri de 220.000 lei până la data de 31 martie 2018.

Dacă nu depășesc acest plafon până la această dată, vor solicita înregistrarea în scopuri de TVA ulterior, la atingerea plafonului de 300.000 lei, plafon anual până la data de 31 decembrie 2018.

Dacă în cursul unui an calendaristic atinge sau depășește plafonul de scutire prevăzut mai sus,  în termen de 10 zile de la sfârșitul lunii în care a atins sau a depășit acest plafon,  persoana impozabila are obligatia inregistrarii in scopuri de tva.

În cazul în care o persoană este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA,  și nu solicită înregistrarea, organele fiscale competente vor înregistra persoana respectivă din oficiu.

Documentatia care trebuie sa o puna la dispozitia organului fiscal pentru inregistrarea in scopuri de tva in situatia depasirii plafonului de scutire , trebuie sa cuprinda urmatoarele:

  • Declaratia de inregistrare 010
  • Declaratia pe proprie raspundere prin care mentioneaza unde desfasoara activitatea (sediul social, puncte de lucru, terti)
  • Declaratia pe proprie raspundere din care sa rezulte ca administratorii/asociatii straini care nu sunt inregistrati fiscal in romania, nu au comis infractiuni sau fapte de natura celor prevazute de art.4 alin.(4) lit.a) din O.G 39/2015
  • Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului , forma extinsa nu mai vechi de 30 zile.
  • Balanta de verificare la luna la care s-a produs depasirea de plafon.
  • cazierele fiscale pentru administratori/asociati majoritari.
  • Certificat digital valabil (F150)