Legea 203/2018 aduce modificari urmatoarelor acte normative:

-Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala

-O.U.G nr.195/2002 peivind circulatia pe drumurile publice

– O.G nr.2 2001 privind regimul juridic al contraventiilor

In continuare, va prezentam modificarile facute actelor normative mentionate mai sus :

Art. 226 alin (7) din Codul de procedura fiscala (Legea 207/2015) se modifica si va avea urmatorul continut ,, Netransmiterea proceselor verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor de catre organele fiscale in termen de 90 de zile de la comunicarea acestora catre contravenient atrage, potrivit legii, raspunderea persoanelor care se fac vinovate de aceasta. Transmiterea cu intarziere a proceselor verbale nu impiedica executarea silita a acestora, in conditiile in care nu a intervenit prescriptia executarii”

Art.109 alin. (4) din O.U.G nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice – ,, Modelul procesului-verbal de constatare a contraventiei se stabileste prin Ordin al ministrului afacerilor interne, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art.109 alin.(5)-(8) din O.U.G nr. 195/2002 – se abroga

Art.120 alin.(2) si (3) din O.U.G nr.195/2002- se abroga

Art.8 alin.(3) si (4) din O.G nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor se modifica astfel:

,,(3) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice in conformitate cu legislatia in vigoare se fac venit integral la bugetul statului,cu exceptia celor aplicate, potrivit legii, de autoritatile administratiei publice locale si amenzilor privind circulatia pe drumurile publice, care se fac venit integral la bugetele locale ale unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale in care contravenientulisi are domiciliul sau sediul, dupa caz.

(4) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice in conformitate cu legislatia in vigoare se fac venit integral la bugetele locale ale unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale in care contravenientul isi are domiciliul”.

Art.8 alin.(5) din O.G nr.2/2001 – ,, Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice fara domiciliul in Romania si persoanelor juridice fara sediu in Romania se fac venit la bugetul de stat”.

Art.16 alin.(1) din O.G.nr. 2/2001- ,, Pocesul -verbal de constatare a contraventiei va cuprinde in mod obligatoriu : data si locul unde este incheiat; numele,prenumele, domiciliul si codul numeric personalale contravenientului, descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei,orei si locului in care a fost savarsita, precum si aratarea imprejurarilor care pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia; indicarea societatii de asigurari, in situatia in care fapta a avut urmare producerea unui accident de circulatie; posibilitatea achitarii, in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal, a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ; termenul de exercitare a caii de atac si instanta la care se depune plangerea”.

Art.17 din O.G nr.2/2001-,, Lipsa uneia din mentiunile privind numele si prenumele agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod, iar, in cazul persoanei juridice, lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savarsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentuluiconstatator atra nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu”.

Art. 18 din O.G nr.2/2001- ,, Contravenientul este obligat sa prezinte agentului constatator , la cererea, actul de identitate ori documentele in baza carora se fac mentiunile prevazute la art.16 alin.(1) si (1^1). In caz de refuz, pentru  legitimarea contravenientului, agentul constatator poate apela la politisti,jandarmi sau politisti locali”.

Art. 25, alin.(3) din O.G nr.2/2001 se modifică și va avea următorul cuprins:,,  Procesul-verbal de constatare a contravenției este titlu de creanță și înștiințare de plată.”

Art.26 alin. (2) si (3) din O.G nr.2/2001- ,,(1) Dacă agentul constatator aplică și sancțiunea, iar contravenientul este prezent la încheierea procesului-verbal, copia de pe acesta se înmânează contravenientului, făcându-se mențiune în acest sens în procesul-verbal. Contravenientul va semna de primire.

(3) În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deși prezent, refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia se face de către agentul constatator, în termen de cel mult două luni de la data încheierii.”

Art. 27 din O.G nr.2/2001 – ,, Comunicarea procesului-verbal se face prin poștă, cu aviz de primire, sau prin afișare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal, semnat de cel puțin un martor.”

Art.28 alin. (1) din O.G nr.2/2001- ,, Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului- verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.”

Art.37  din O.G nr.2/2001 – ,,Procesul-verbal neatacat în termenul prevăzut la art. 31, precum și hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a soluționat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.”

La Art.39, după alin.(3)  se introduc trei noi alineate, alineatele (31)-(33), cu următorul cuprins:

(31) În cazul în care contravenientul își schimbă domiciliul fiscal, organul fiscal local de la domiciliul anterior transferă organului fiscal local de la noul domiciliu dosarul fiscal al contravenientului cuprinzând titlurile executorii provenite din sancțiuni contravenționale, neîncasate sau încasate parțial pentru diferență, precum și orice alte acte de executare silită întocmite cu respectarea prevederilor legale.

(32) Organul fiscal local de la noul domiciliu continuă procedura de executare silită în baza actelor administrative fiscale emise de organul fiscal local de la domiciliul fiscal anterior al contravenientului.

(33) Sumele încasate în cursul procedurii de executare silită prevăzute la alin. (32) se fac venit la bugetul local al unității administrativ-teritoriale de la noul domiciliu fiscal al contravenientului.”

Pentru procesele-verbale întocmite anterior intrării în vigoare a prezentei legi, aplicarea și executarea sancțiunii contravenționale se supun prevederilor legale în vigoare la momentul întocmirii actului de constatare.

 De la data intrării în vigoare a prezentei legi, contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege și în acele situații în care actul normativ de stabilire a contravențiilor nu prevedea expres această posibilitate.

Normele de aplicare a prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, până la 31 decembrie 2018.

Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art.1-17 care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.