Potrivit prevederilor pct. 78 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, alin 1), in situatia in care intervin situatiile prevazute la art 304 alin. 1) din Codul fiscal, se ajusteaza tva deductibila aferenta serviciilor neutilizate, bunurilor de natura stocurilor, activelor corporale in curs de executie, altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 305 din Codul fiscal.

În baza art. 304 alin.(1) lit. a) şi c) din Codul fiscal, persoana impozabilă trebuie să ajusteze, la data modificării intervenite, taxa deductibilă aferentă bunurilor de natura stocurilor, serviciilor neutilizate, activelor corporale fixe în curs de execuţie, activelor corporale fixe, altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 305 din Codul fiscal, în situaţia în care persoana impozabilă pierde dreptul de deducere a taxei. Ajustarea reprezintă în această situaţie anularea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată deduse iniţial şi se evidenţiază în decontul de taxă aferent perioadei fiscale în care a intervenit evenimentul care a generat ajustarea.

Conform pct.78 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, alin 9), in cazul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA a fost anulata de organele fiscale competente, conform art. 316 alin (11) lit.a)-e) si h) din Codul fiscal nu se fac ajustari ale taxei aferente bunurilor prevazute la alin (1), fiind supuse obligatiei de plata a TVA colectate conform art. 11 alin (6) si (8) din Codul fiscal.

Conform pct. 79 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, alin 14), in cazul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată de organele fiscale competente conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e) si h) din Codul fiscal, se consideră că bunurile de capital nu sunt alocate unei activităti economice pe perioada în care nu au avut un cod valabil de TVA, fiind obligatorie ajustarea taxei conform art. 305 alin. (4) lit. a) pct. 1 din Codul fiscal. Ajustarea se reflectă în ultimul decont de taxă depus pentru perioada fiscală în care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile. În situatia în care persoana impozabilă nu a efectuat ajustările de taxă în ultimul decont sau a efectuat ajustări incorecte, ajustarea se reflectă în declaratia utilizată pentru aplicarea prevederilor art. 324 alin. (9) din Codul fiscal, al cărei model este aprobat prin ordin al presedintelui ANAF  (D307). După înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, persoanele impozabile pot ajusta taxa aferentă bunurilor de capital proportional cu perioada rămasă din perioada de ajustare, în conformitate cu prevederile art. 305 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal. În situatia bunurilor de capital livrate în cadrul procedurii de executare silită sau a celor achizitionate de la persoane impozabile aflate în procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventă, cu modificările si completările ulterioare, în regim de taxare, în perioada în care persoanele impozabile nu au avut un cod valabil de TVA, persoanele impozabile pot ajusta taxa aferentă acestora proportional cu perioada rămasă din perioada de ajustare, determinată în functie de anul în care a avut loc livrarea bunurilor respective. Ajustarea se reflectă în primul decont de taxă depus după înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile sau, după caz, într-un decont ulterior.

In sensul art. 305, bunurile de capital reprezinta toate activele corporale fixe, definite la art. 266 alin (1) pct.3, precum si operatiunile de transformare sau modernizare a bunurilor imobile/ partilor de bunuri imobile, exclusiv reparatiile sau lucrarile de intretinere a acestora, chiar in conditiile in care astfel de operatiuni sunt realizate de beneficiarul unui contract de inchiriere, leasing sau al oricarui alt tip de contract prin care bunurile imobile/partile de bunuri imobile se pun la dispozitia unei alte persoane cu conditia ca valoarea fiecarei transformari sau modernizari sa fie de cel putin 20% din valoarea bunului imobil/partii de bun imobil dupa transformare/modernizare. Bunurile imobile sunt considerate bunuri de capital indiferent daca in contabilitatea persoanelor impozabile sunt inregistrate ca stocuri sau ca imobilizari corporale. De asemnenea, bunurile imobile care fac obiectul unui contract de inchiriere, leasing sau al oricarui alt tip de contract prin care bunurile se pun la dispozitia unei persoane sunt considerate bunuri de capital apartinand persoanei care le inchiriaza, le da in leasing sau le pune la dispozitia altei persoane. Operatiunile de transformare sau modernizare a bunurilor imobile/ partilor de bunuri imobile care sunt considerate bunuri de capital conform lit. a), efectuate de beneficiarul unui astfel de contract, apartin beneficiarului pana la sfarsitul contractului respectiv.

În sensul art. 305 alin. (9) din Codul fiscal, nu se efectuează ajustarea taxei deductibile aferente bunurilor de capital în situaţia în care suma care ar rezulta ca urmare a fiecărei ajustări aferente unui bun de capital este mai mică de 1000 lei.