ORDIN Nr. 2117/2018 din 27 august 2018
privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea
de verificare a situației fiscale personale
EMITENT: AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 766 din 5 septembrie 2018

ART. 1
Se aprobă modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a situației
fiscale personale, reglementată prin titlul VI „Controlul fiscal”, capitolul IV „Verificarea situației
fiscale personale de către organul fiscal central” din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
a) Aviz de verificare – anexa nr. 1.a;
b) Ordin de serviciu – anexa nr. 2.a;
c) Minuta întâlnirii – anexa nr. 3.a;
d) Notă explicativă – anexa nr. 4.a;
e) Proces-verbal – anexa nr. 5.a;
f) Invitație – anexa nr. 6.a;
g) Decizie de suspendare a verificării situației fiscale personale – anexa nr. 7.a;
h) Raport de verificare fiscală – anexa nr. 8.a;
i) Decizie de încetare a procedurii de verificare a situației fiscale personale – anexa nr. 9.a;
j) Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar în cadrul verificării situației
fiscale personale – anexa nr. 10.a;
k) Decizie de reverificare – anexa nr. 11.a;
l) Dispoziție privind măsurile stabilite în cadrul procedurii de verificare a situației fiscale
personale – anexa nr. 12.a;
m) Proces-verbal de ridicare/restituire înscrisuri – anexa nr. 13.a.
ART. 2
Formularele prevăzute la art. 1 se completează conform instrucțiunilor prevăzute în anexele nr.
1.b – 13.b.
ART. 3
Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și păstrare a formularelor prevăzute la art.
1 sunt stabilite în anexele nr. 1.c – 13.c.
ART. 4
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale
de Administrare Fiscală nr. 393/2013 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și
documentelor utilizate în activitatea de verificare fiscală a persoanelor fizice, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 8 mai 2013.
ART. 5
Direcția generală control venituri persoane fizice, Direcția generală de reglementare a colectării
creanțelor bugetare, Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, direcțiile
generale regionale ale finanțelor publice și unitățile subordonate acestora vor lua măsuri pentru
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. 6
Anexele nr. 1.a – 13.a, 1.b – 13.b, 1.c – 13.c fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 7
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Ionuț Mișa
București, 27 august 2018.
Nr. 2.117.

OPANAF_2117/2018