Conform art.22 din Legea 277/2015 actualizata privind   Codul Fiscal, profitul investit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, în programe informatice, precum și pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse și/sau achiziționate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, și puse în funcțiune, folosite în scopul desfășurării activității economice, este scutit de impozit.

Activele corporale pentru care se aplică scutirea de impozit sunt cele prevăzute în subgrupa 2.1, respectiv în clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Profitul investit reprezintă soldul contului de profit și pierdere, respectiv profitul contabil brut cumulat de la începutul anului, obținut până în trimestrul sau în anul punerii în funcțiune a activelor. Scutirea de impozit pe profit aferentă investițiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă.

Scutirea se calculează trimestrial sau anual. Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai puțin partea aferentă rezervei legale, se repartizează la sfârșitul exercițiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, până la concurența profitului contabil înregistrat la sfârșitul exercițiului financiar.

În cazul în care la sfârșitul exercițiului financiar se realizează pierdere contabilă nu se efectuează recalcularea impozitului pe profit aferent profitului investit, iar contribuabilul nu repartizează la rezerve suma profitului investit.

Contribuabilii care beneficiază de scutirea de la plata impozitului au obligația de a păstra în patrimoniu activele respective cel puțin o perioadă egală cu jumătate din durata de utilizare economică, stabilită potrivit reglementărilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani.

Dacă nu se respectă această condiție, pentru sumele respective se recalculează impozitul pe profit și se percep creanțe fiscale accesorii, de la data aplicării facilității, în acest caz, contribuabilul are obligația depunerii declarației fiscale rectificative.

Nu intră sub incidența acestor prevederi activele de la primul alineat care se înscriu în oricare dintre următoarele situații:

  • sunt transferate în cadrul operațiunilor de reorganizare;
  • sunt înstrăinate în procedura de lichidare/faliment;
  • sunt distruse, pierdute, furate sau defecte și înlocuite, în condițiile în care aceste situații sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător de contribuabil ( spre exemplu, în cazul activelor furate, contribuabilul demonstrează furtul pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare).

impozit profit scutire