O microîntreprindere este, în sensul titlului III din Codul fiscal, o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ mai multe condiții, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, prevăzute la art. 47 alin. (1):

– a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 500.000 euro (Nou! – plafonul veniturilor scade de la valoarea actuală de 1.000.000 euro).
Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile.
Pentru încadrarea în condiţiile privind nivelul veniturilor se vor lua în calcul aceleaşi elemente care constituie baza impozabilă. [articol 54 Cod fiscal]
– capitalul social al acesteia este deţinut de alte persoane decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale;
– nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii;

(noi condiţii aplicabile de la 01.01.2023, cu verificarea datelor de la sfârşitul anului 2022)
– a realizat venituri, altele decât cele din consultanţă şi/sau management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale;
Pentru încadrarea în condiţiile privind nivelul ponderii veniturilor realizate din consultanţă şi/sau management în veniturile totale se vor lua în calcul aceleaşi elemente care constituie baza impozabilă – [articol 54 Cod fiscal].
– are cel puţin un salariat [cu excepţia situaţiei persoanelor juridice române nou înfiinţate, care au un termen de 30 zile de la data înregistrării în registrul comerţului pentru îndeplinirea acestei condiţii] – [articol 48 alineat (3) Cod fiscal];
– are asociaţi/acţionari care deţin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, incluzând şi persoana care verifică îndeplinirea condiţiilor.

Pentru respectarea ultimei condiţii, în cazul în care oricare dintre asociaţii/acţionarii persoanei juridice române deține peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la mai mult de trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor şi nu au codurile CAEN specifice domeniului HoReCa prevăzute în Codul fiscal,
aceştia trebuie să stabilească cele trei persoane juridice române care aplică impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor, restul persoanelor juridice urmând să aplice impozitul pe profit.

Pentru respectarea condiţiei de a avea cel puţin un salariat, prin salariat se înţelege persoana angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă, potrivit Codului muncii. [articol 51 alineat (4) Cod fiscal]
Condiţia se consideră îndeplinită şi în cazul microîntreprinderilor care:
a) au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parţial dacă fracţiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi;
b) au încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, în cazul în care remuneraţia acestora este cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. [articol 51 alineat (4) Cod fiscal]

Nou, începând cu anul 2023
Tot pentru respectarea condiţiei de a avea cel puţin un salariat, în cazul în care raportul de muncă este suspendat,potrivit legii, condiţia referitoare la deţinerea unui salariat seconsideră îndeplinită dacă:
● perioada de suspendare este mai mică de 30 de zile,
şi
● situaţia este înregistrată pentru prima dată în anul fiscal
respectiv.

În caz contrar societatea este obligată să plătească impozit pe profit începând cu trimestrul în care nu mai este îndeplinită condiţia. [articol 48 alineat (31) Cod fiscal]
Nu intră sub incidența impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, conform art. 47 alin. (3):
a) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii;
b) Fondul de compensare a investitorilor, înființat potrivit legii;
c) Fondul de garantare a pensiilor private, înființat potrivit legii;
d) Fondul de garantare a asiguraților, constituit potrivit legii;
e) entitatea transparentă fiscal cu personalitate juridică; precum şi (noi categorii excluse începând cu anul 2023):
f) persoana juridică română care desfăşoară activităţi în domeniul bancar;
g) persoana juridică română care desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, inclusiv cea care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;
h) persoana juridică română care desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc;
i) persoana juridică română care desfăşoară activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor este opţional! [articol 48 alineat (1) Cod fiscal]
Persoanele juridice române, pot opta să aplice impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, începând cu anul fiscal următor:
– dacă îndeplinesc, la 31 decembrie a anului anterior, condiţiile de microîntreprindere, prezentate anterior,
şi
– dacă (ulterior datei de 1 ianuarie 2023) nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. [articol 48 alineat (2) Cod fiscal]
Comunicarea opțiunii de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, se face până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, prin depunerea declaraţiei de menţiuni –formular 700. [articol 55 alineat (2) Cod fiscal]

La înființare
O persoană juridică română care este nou-înființată poate optavsă plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începândvcu primul an fiscal, dacă condiţiile privind deţinerea capitalului
social şi deţinerile asociaţilor sunt îndeplinite la data înregistrării în registrul comerţului, iar cea privind încadrarea cel puţin a unui salariat, în termen de 30 de zile inclusiv de la data înregistrării
persoanei juridice respective. [articol 52 alineat (3) Cod fiscal]
Opţiunea pentru aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor se comunică organului fiscal la momentul înregistrării, prin depunerea cererii de înregistrare fiscală.
[articol 55 alineat (1) Cod fiscal]

Ieşire din sistem – după încheierea anului
Microîntreprinderile pot opta pentru plata impozitului pe profit începând cu anul fiscal următor (nu pot opta pentru plata impozitului pe profit în cursul anului fiscal), opţiunea comunicându-se până la data de 15 ianuarie a anului pentru care se optează pentru plata impozitului pe profit [art. 88 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, articol 48 alineat (21) Cod fiscal]
Microîntreprinderile care, în anul 2023, devin plătitoare de impozit pe profit ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor mai sus enumerate comunică organului fiscal ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal 2023, prin depunerea declaraţiei de menţiuni – formular 700. [articol 55 alineat (4) Cod fiscal]

Reguli de ieşire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor în cursul anului: [art. 52 din Codul fiscal]
● Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 500.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi/sau management în veniturile totale este de cel puţin 20%, aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre aceste limite, fără posibilitatea de a mai opta pentru perioada următoare să aplice impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.
(Aceste limite fiscale se verifică pe baza veniturilor înregistrate cumulat de la începutul anului fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar precedent.)
● În cazul în care, în cursul unui an fiscal, o microîntreprindere nu mai îndeplineşte condiţia de a avea cel puțin un salariat, aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care nu mai este îndeplinită această condiţie.
(Excepţie – pentru o microîntreprindere cu un singur salariat, al cărui raport de muncă încetează, condiţia se consideră îndeplinită dacă, în termen de 30 de zile de la încetarea raportului de muncă, este angajat un nou salariat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată pe o perioadă de cel puţin 12 luni.)

● Microîntreprinderile care în cursul unui trimestru încep să desfăşoare activităţi bancare, activităţi de asigurare/reasigurare, inclusiv intermediere în aceste domenii, activităţi în domeniul jocurilor de noroc, activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale (prevăzute la art 47 alin. (3) lit. f)-i)) datorează impozit pe profit începând cu trimestrul respectiv.
● În situaţia în care, în cursul anului fiscal, oricare dintre asociaţii/acţionarii unei microîntreprinderi deţine peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la mai mult de trei microîntreprinderi, asociaţii/acţionarii trebuie să stabilească microîntreprinderea /microîntreprinderile care ies de sub incidenţa impozitului pe veniturile microîntreprinderilor şi care urmează să aplice impozitul pe profit începând cu trimestrul în care se înregistrează situaţia respectivă, astfel încât condiţia referitoare la numărul maxim de trei microîntreprinderi la care oricare dintre asociaţi/ acţionari deţine peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot să fie îndeplinită.

La ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor în cursul anului, calculul şi plata
impozitului pe profit de către microîntreprinderile se efectuează luând în considerare veniturile şi cheltuielile realizate începând cu trimestrul în care are loc ieşirea de la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. [articol 52 alineat (6) Cod fiscal]
Ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinerilor în cursul anului se comunică organului fiscal în termen de 15 zile de la data producerii modificării, prin depunerea declaraţiei de menţiuni – formular 700 şi este definitivă. [articol 55 alineat (1) Cod fiscal, articol 88 alineat (1) Codul de procedură fiscală]

Reguli noi pentru domeniul HoReCa
Începând cu data de 1 ianuarie 2023, contribuabilii care desfăşoară activități în domeniul HoReCa corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute în Codul fiscal (vezi pagina următoare), pot opta pentru plata:
● impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, FĂRĂ NICIO RESTRICŢIE:
● fără verificarea condiţiilor de încadrare în sistem (mai sus enumerate),
● fără să aplice regulile de ieşire din sistem în cursul anului (depăşirea plafonului de 500.000 euro, ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi/sau management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, nu angajează personal în termen de 30 de zile de la încetarea raportului de muncă a singurului salariat)
● şi fără să ţină cont de condiţia de deţinere de titluri de participare la cel mult trei microîntreprinderi
SAU
● impozitului pe profit [articol 47 alineat (2) şi (4), articol 52 Cod fiscal]

Este vorba de persoanele juridice care desfăşoară activităţi corespunzătoare codurilor CAEN:
5510 -«Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare»,
5520 -«Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată»,
5530 – «Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere»,
5590 – «Alte servicii de cazare»,
5610 – «Restaurante»,
5621 -«Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente»,
5629 – «Alte servicii de alimentaţie n.c.a.»,
5630 – «Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor» [articol 47 alineat (2) Cod fiscal]

h) veniturile din diferenţe de curs valutar;
i) veniturile financiare aferente creanţelor şi datoriilor cu decontare în funcţie de cursul
unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora;
j) valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării, înregistrate în contul
„709”, potrivit reglementărilor contabile aplicabile;
k) veniturile aferente titlurilor de plată obţinute de persoanele îndreptăţite, potrivit
legii, titulari iniţiali aflaţi în evidenţa Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor
sau moştenitorii legali ai acestora;
l) despăgubirile primite în baza hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului;
m) veniturile obţinute dintr-un stat străin cu care România are încheiată convenţie de
evitare a dublei impuneri, dacă acestea au fost impozitate în statul străin.
n) dividendele primite de la o persoană juridică română;
o) dividendele primite de la o filială a microîntreprinderii, persoană juridică situată într-un alt stat membru al Uniunii Europene, în măsura în care atât microîntreprinderea, cât şi filiala îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 24; dispoziţiile prezentei litere prevalează faţă de cele ale lit. m).
Pentru determinarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, la baza impozabilă determinată potrivit celor prezentate anterior se adaugă următoarele (conform art. 53 alin. (2):
a) valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării, înregistrate în contul „609”, potrivit reglementărilor contabile aplicabile;
b) în trimestrul IV sau în ultimul trimestru al perioadei impozabile, în cazul contribuabililor care îşi încetează existenţa, diferenţa favorabilă dintre veniturile din diferenţe de curs valutar/veniturile financiare aferente creanţelor şi datoriilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora, şi cheltuielile din diferenţe de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, înregistrate cumulat de la începutul anului; în cazul microîntreprinderilor care devin plătitoare de impozit pe profit, potrivit art. 52, această diferenţă reprezintă elemente similare veniturilor în primul trimestru pentru care datorează impozit pe profit; în cazul microîntreprinderilor care devin plătitoare de impozit pe profit potrivit art. 52, în primul trimestru al anului fiscal, diferenţa respectivă nu reprezintă elemente similare veniturilor în acest prim trimestru.

c) rezervele, cu excepţia celor reprezentând facilităţi fiscale, reduse sau anulate, reprezentând rezerva legală, rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, care au fost deduse la calculul profitului impozabil şi nu au fost impozitate în perioada în care microîntreprinderile au fost şi plătitoare de impozit pe profit, indiferent dacă reducerea sau anularea este datorată modificării destinaţiei rezervei, distribuirii acesteia către participanţi sub orice formă, lichidării, divizării, fuziunii contribuabilului sau oricărui altui motiv;
d) rezervele reprezentând facilităţi fiscale, constituite în perioada în care microîntreprinderile au fost şi plătitoare de impozit pe profit, care sunt utilizate pentru majorarea capitalului social, pentru distribuire către participanţi sub orice formă, pentru acoperirea pierderilor sau pentru oricare alt motiv. În situaţia în care rezervele fiscale sunt menţinute până la lichidare, acestea nu sunt luate în calcul pentru determinarea bazei impozabile ca urmare a lichidării.
Baza impozabilă asupra căreia se aplică cotele de impozitare prevăzute la art. 51 alin. (1) şi (2) din Codul fiscal este reprezentată de totalul veniturilor trimestriale care sunt înregistrate în creditul conturilor din clasa a 7-a Conturi de venituri, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, din care se scad categoriile de venituri menţionate la art. 53 alin. (1) şi se adaugă elementele menţionate la art. 53 alin. (2) din Codul fiscal. [pct. 5 alin. (1) norme metodologice]
Microîntreprinderile sunt obligate să ţină evidenţa amortizării fiscale, potrivit art. 28 al titlului II-Impozit pe profit. [articol 57 alineat (1) Cod fiscal]

Calculul şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul. Pentru trim. IV termenul de plată este 25 iunie. [articol 56 alin. (1) Cod fiscal /art. I alin. (13) din O.U.G. nr. 153/2020]
Microîntreprinderile au obligația de a depune, până la termenul de plată a impozitului, declarația de impozit pe veniturile microîntreprinderilor – declarația 100. Pentru impozitul aferent trim. IV termenul limită de depunere este 25 iunie. [articol 56 alin. (2) Cod fiscal /art. I alin. (13) din O.U.G. nr. 153/2020]
Pentru declararea, reţinerea şi plata impozitului pe dividendele plătite către o persoană juridică română, microîntreprinderile sunt obligate să aplice prevederile art. 43 al titlului II – Impozit pe profit. [articol 57 alineat (2) Cod fiscal]

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor-deduceri din impozit
Microîntreprinderile:
● care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările şi completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit şi a unităților de cult (care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (41)) sau către instituțiile şi autoritățile publice, inclusiv organele de specialitate ale administrației publice (pentru care nu există obligaţia înscrierii în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale);
şi/sau
● care acordă burse elevilor şcolarizaţi în învăţământul profesional-dual în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
şi/sau
● care înregistrează cheltuielile privind bunuri, mijloace financiare şi servicii acordate Fondului Naţiunilor Unite Pentru Copii – UNICEF, precum şi altor organizaţii internaţionale care îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte (cu aplicabilitate din 11.03.2022)
scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective. [articol 56 alineat (11) Cod fiscal]

Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări/acordă burse/efectuează cheltuieli în beneficiul UNICEF şi/sau altor organizaţii internaţionale au obligaţia de a depune o declaraţie informativă (formular 107) privind beneficiarii sponsorizărilor/cheltuielilor, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, incluzând, după caz, şi beneficiarii sumelor reportate din trimestrele anterioare. [articol 56 alineat (13) Cod fiscal, Ordin ANAF 1825/2018]
Declaraţia 107 se depune până la:
a) 25 ianuarie inclusiv a anului următor;*
* Pe perioada aplicării OUG nr. 153/2020 (2021-2025) termenul depunerii declaraţiei 107 este 25 iunie inclusiv a anului următor [Art. I alin. (13) lit.b) art. VI din OUG. nr. 153/2020]
b) 25 inclusiv a lunii următoare primului trimestru pentru care datorează impozit pe profit, în situaţiile de ieşire în cursul anului de la impozitarea veniturilor microîntreprinderilor (prevăzute la art. 52), cu
excepţia microîntreprinderile care devin plătitoare de impozit pe profit în primul trimestru al anului fiscal care nu au obligaţia depunerii declaraţiei informative; [articol 56 alineat (14) Cod fiscal]

Microîntreprinderile care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, scad costul de achiziție aferent lor din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în trimestrul în care au fost puse în funcțiune, în limita impozitului pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul respectiv.
Sumele care nu sunt scăzute potrivit prevederii de mai sus se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la
fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. [articol 56 alineatele (16) şi (17) Cod fiscal]

Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări/cheltuieli conform celor prezentate anterior şi pun în funcţiune aparate de marcat electronice fiscale scad aceste sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în următoarea ordine:
1) sumele aferente sponsorizărilor/cheltuielor efectuate , precum şi sumele reportate, după caz;
2) costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale şi sumele reportate, după caz.
Reducerea de impozit, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii, precum şi
pentru completarea unor acte normative, se aplică la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor după scăderea sumelor menţionate mai sus. [articol 56 alineatele (18) şi (19) Cod fiscal]

Conform prevederilor introduse prin Legea nr. 322/2021
Dacă valoarea stabilită potrivit limitei privind sponsorizarea/acordarea de burse/cheltuielile în beneficiul UNICEF şi/sau altor organizații internaționale, diminuată cu sumele reportate, după caz, nu a fost utilizată integral, contribuabilii pot dispune redirecţionarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, în limita
diferenţei astfel calculate pentru întregul an fiscal, pentru activităţi de sponsorizare, acordarea de burse sau pentru UNICEF sau alte organizații internaționale, în termen de 6 luni de la data depunerii declaraţiei de impozit aferente trimestrului IV, prin depunerea unui/mai multor fomulare 177 „Cerere privind redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor”.
Redirecţionarea se efectuează dacă beneficiarii sponsorizării – persoane juridice fără scop lucrativ, unităţilor de cult – sunt înscrişi la data plăţii sumei respective în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. (Pentru celelalte categorii de beneficiari – instituţiile şi autorităţile publice, UNICEF, alte organizaţii internaţionale etc., nu există obligaţia înscrierii în Registrul menţionat).
Obligaţia plăţii sumei redirecţionate din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor revine organului fiscal competent. [articol 56 alineat (21) Cod fiscal, Ordin ANAF 1679/2022