LEGE Nr. 175/2018 din 13 iulie 2018
pentru modificarea şi completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal
EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 611 din 17 iulie 2018
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
ART. I
La articolul 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările
ulterioare, alineatul (2) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„g) livrarea apei pentru irigaţii în agricultură;”.
2. După litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
„i) serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare.”
ART. II
Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2019.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75
şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, repub