ORDONANŢĂ DE URGENȚĂ   25/2018

privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

Luând în considerare necesitatea stimulării investiţiilor şi antreprenoriatului, se instituie posibilitatea pentru microîntreprinderi de a opta să aplice prevederile titlului II — „Impozitul pe profit” din Codul fiscal, cu îndeplinirea concomitentă a unor condiţii legate de valoarea capitalului social şi a numărului de salariaţi.

Având în vedere necesitatea asigurării finanţării activităţii entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, prin stimularea microîntreprinderilor de a efectua sponsorizări pentru susţinerea acestor entităţi şi prin majorarea cotei ce poate fi distribuită din impozitul pe venit datorat, la 3,5%,

În vederea simplificării sistemului actual privind impozitarea veniturilor realizate din contracte de activitate sportivă încheiate conform Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care, în prezent, se aplică impozitarea în sistem real, pe baza datelor din contabilitate,

având în vedere necesitatea asigurării tratamentului fiscal unitar din punct de vedere al TVA în cazul operaţiunilor efectuate în cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare,

având în vedere faptul că sectorul transporturilor de bunuri poate influenţa pe orizontală evoluţia preţurilor în întreaga economie naţională,

luând în considerare necesitatea menţinerii competitivităţii transportului de mărfuri şi persoane, în considerarea faptului că această măsură este compatibilă cu prevederile art. 7 din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii,

pentru corelarea condiţiilor de autorizare a antrepozitelor fiscale cu cele referitoare la revocarea autorizaţiei de antrepozit fiscal, precum şi în scopul armonizării condiţiilor de autorizare ca antrepozit fiscal cu cerinţele care trebuie îndeplinite, în vederea autorizării, de celelalte categorii de operatori cu produse supuse accizelor armonizate,

În vederea realizării unei mai bune promovări turistice a municipiului Bucureşti şi a utilizării mai eficiente a sumelor colectate din cazarea turiştilor, taxa instituită în municipiul Bucureşti pentru promovarea turistică se va face venit la bugetul local al municipiului Bucureşti,

având în vedere necesitatea reglementării situaţiilor apărute ulterior emiterii instrucţiunii privind modul de cuprindere a sumelor aferente implementării proiectelor finanţate în cadrul Programului de cooperare elveţiano-român, în cadrul asistenţei aferente fondurilor tematice, de către beneficiarii instituţii publice, precum şi stabilirea fluxurilor financiare aferente,

având în vedere necesitatea simplificării procedurii administrative de restituire a taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi a timbrului de mediu pentru autovehicule,

având în vedere necesitatea simplificării acordării eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale,

În vederea evitării disfuncţionalităţilor în activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii,

ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar avea consecinţe negative, în sensul că:

— sunt afectate serviciile sociale furnizate de entităţile nonprofit şi unităţile de cult acreditate să furnizeze servicii sociale cu cel puţin un serviciu social licenţiat, ca urmare a subfinanţării activităţii acestora;

— impozitul pe profit s-ar recalcula cu perceperea de creanţe fiscale accesorii, în condiţiile în care înlocuirea aparatelor de marcat electronice este impusă de lege;

— pentru un beneficiar există riscul pierderii finanţării nerambursabile acordate de către partea elveţiană, ca urmare a instituirii în sarcina sa a obligativităţii asigurării prefinanţării cheltuielilor şi derulării procedurilor de achiziţie,

În considerarea faptului că aceste aspecte vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art I. — Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 1 0 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 22 alineatul (8), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

„d) sunt scoase din patrimoniu ca urmare a îndeplinirii unor obligaţii prevăzute de lege.”

2. La articolul 42, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordă burse private au obligaţia de a depune declaraţia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/ mecenatului/burselor private, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, precum şi, după caz, aferentă anului în care se aplică prevederile art. 25 alin. (4) lit. i), până la termenele prevăzute la alin. (1) şi (2). Modelul şi conţinutul declaraţiei informative se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.”

3. La articolul 48, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Prin excepţie de la prevederile art. 47 alin. (1), microîntreprinderile care au subscris un capital social de cel puţin 45.000 lei şi au cel puţin 2 salariaţi pot opta, o singură dată, să aplice prevederile titlului II începând cu trimestrul în care aceste condiţii sunt îndeplinite cumulativ, opţiunea fiind definitivă. În cazul în care aceste condiţii nu sunt respectate, persoana juridică aplică prevederile prezentului titlu începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul social este redus sub valoarea de 45.000 lei şi/sau numărul salariaţilor scade sub 2, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 47 alin. (1). În cazul în care, în perioada în care persoana juridică aplică prevederile titlului II, numărul de salariaţi variază în cursul anului, în sensul scăderii sub 2, condiţia trebuie reîndeplinită în termen de 60 de zile, termen care se prelungeşte şi în anul fiscal următor. Ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor ca urmare a opţiunii se comunică organelor fiscale competente, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală. Calculul şi plata impozitului pe profit de către microîntreprinderile care optează să aplice prevederile titlului II se efectuează luând în considerare veniturile şi cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv.”

4. La articolul 51, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) În sensul prezentului titlu, prin salariat se înţelege persoana angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă, potrivit Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţia se consideră îndeplinită şi în cazul microîntreprinderilor care:

a) au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parţial dacă fracţiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi;

b) au încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, în cazul în care remuneraţia acestora este cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.”

5. La articolul 56, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (11)—(14), cu următorul cuprins:

„(11) Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările şi completările ulterioare, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

(12) Sumele care nu sunt scăzute potrivit prevederilor alin. (11) din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat, în următoarele 28 de trimestre consecutive, se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

(13) Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligaţia de a depune declaraţia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, potrivit alin. (11), precum şi, după caz, aferentă anului în care se aplică prevederile alin. (12). Modelul şi conţinutul declaraţiei informative se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.

(14) Declaraţia informativă prevăzută la alin. (13) se depune până la următoarele termene:

a) până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor;

b) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în situaţiile prevăzute la art. 48 alin. (31) şi art. 52;

c) până la termenele prevăzute la alin. (3) şi (4), după caz.”

6. La articolul 68, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 68. — (1) Venitul net anual din activităţi independente se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri, cu excepţia situaţiilor în care sunt aplicabile prevederile art. 681 şi 69.”

7. După articolul 68 se introduce un nou articol, articolul 681, cu următorul cuprins:

„Art. 681 — Stabilirea impozitului pentru veniturile din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, potrivit legii

(1) Contribuabilii care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă, încheiate potrivit Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, datorează impozit pe venit, impozitul fiind final.

(2) Plătitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă au şi obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a plăti impozitul corespunzător sumelor plătite prin reţinere la sursă.

(3) Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut şi se reţine la sursă, de către plătitorii de venituri prevăzuţi la alin. (2), la momentul plăţii venitului.

(4) Impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut.

(5) Plătitorii de venituri prevăzuţi la alin. (2) nu au obligaţia calculării, reţinerii la sursă şi plăţii impozitului din veniturile plătite dacă efectuează plăţi către asocierile fără personalitate juridică, precum şi către entităţi cu personalitate juridică, care organizează şi conduc contabilitate proprie, potrivit legii, pentru care plata impozitului pe venit se face de către fiecare asociat, pentru venitul său propriu.

(6) Contribuabilii nu au obligaţia de completare a Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile.

(7) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul stabilit la alin. (3), după cum urmează:

a) în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează și funcţionează în condiţiile legii și a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii; sau

b) în cotă de 3,5% pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.

(8) Obligaţia calculării şi plăţii sumei prevăzute la alin. (7) revine organului fiscal competent, pe baza declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice depuse până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.

(9) Prin excepţie de la alin. (8), contribuabilii pot opta pentru calcularea, reţinerea şi plata sumei prevăzută la alin. (7) de către plătitorii de astfel de venituri până la termenul de plată a impozitului.

(10) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (7) şi (8) se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.A.F .

(11) Opţiunea prevăzută la alin. (9) se exercită în scris de către contribuabil şi se aplică la momentul plăţii impozitului de către plătitorii de venituri. Opţiunea rămâne valabilă pe perioada derulării contractului de activitate sportivă încheiat între părţi, începând cu luna exercitării opţiunii, dar nu mai mult de 2 ani fiscali consecutivi.”

8. La articolul 72, alineatele (8), (9) şi (10) se modifică şi vor avea au următorul cuprins:

„(8) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul stabilit la alin. (4) pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, după cum urmează:

a) în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează și funcţionează în condiţiile legii și a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii; sau

b) în cotă de 3,5% pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.

(9) Obligaţia calculării şi plăţii sumei prevăzute la alin. (8) revine organului fiscal competent, pe baza declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice depuse până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.

(10) Prin excepţie de la alin. (9), contribuabilii pot opta pentru calcularea, reţinerea şi plata sumei prevăzute la alin. (8) de către plătitorii de astfel de venituri până la termenul de plată a impozitului.”

9. La articolul 79, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 79. — (1) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul stabilit la art. 78 alin. (5), după cum urmează:

a) în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii; sau

b) în cotă de 3,5% pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.

Persoanele fizice care obţin venituri asimilate salariilor beneficiază de aceleaşi prevederi.

(…)

(4) Prin excepţie de la alin. (2), contribuabilii pot opta pentru calcularea, reţinerea şi plata de către angajator/plătitor a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul lunar datorat pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor, până la termenul de plată a impozitului, după cum urmează:

a) în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează și funcţionează în condiţiile legii și a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii; sau

b) în cotă de 3,5% pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.”

10. La articolul 82, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual, după cum urmează:

a) în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii; sau

b) în cotă de 3,5% pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.”

11. La articolul 82, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (6) se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.”

12. La articolul 102, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 102. — (1) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul stabilit la art. 101 alin. (11), după cum urmează:

a) în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii; sau

b) în cotă de 3,5% pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.”

13. La articolul 106, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Normele de venit, precum şi datele necesare calculului acestora se stabilesc de către entităţile publice mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe baza metodologiei aprobate prin hotărâre a Guvernului, şi se publică de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, până cel târziu la data de 5 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit.”

14. La articolul 106, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

„(9) În cazul reducerii normelor de venit potrivit alin. (5) şi (6), contribuabilul are obligaţia să depună declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi să recalculeze venitul anual şi impozitul anual, în termen de 30 de zile de la constatarea pagubelor, prin diminuarea normei de venit aferentă fiecărei categorii de produse vegetale/categorii de animale prevăzute la art. 105 alin. (2) corespunzător cu procentul reprezentând gradul de afectare stabilit potrivit procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, conform procedurii prevăzute la alin. (7).”

15. La articolul 107, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligaţia depunerii declaraţiei anuale de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale la organul fiscal competent revine asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice până la data de 15 februarie inclusiv a anului fiscal în curs. Declaraţia cuprinde şi cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii. Asociatul desemnat are obligaţia transmiterii către fiecare membru asociat a informaţiilor referitoare la venitul impozabil ce îi revine corespunzător cotei de distribuire din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii, în cadrul aceluiaşi termen.”

16. La articolul 107, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

„(9) Pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 lit. a3) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, de care beneficiază persoanele fizice care obţin venituri individual, reducerea normei de venit se calculează de către contribuabil. Metodologia de calcul al reducerii normei de venit se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.”

17. La articolul 120, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) În situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale sau în cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părţi, pentru care determinarea venitului brut se efectuează potrivit prevederilor art. 84 alin. (2) şi în care chiria este exprimată în lei sau reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, venitul este recalculat de către contribuabil, pe baza declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice. Determinarea venitului anual se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ziua precedentă celei în care se depune declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.”

18. La articolul 123, alineatele (3), (4), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil determinat potrivit prevederilor art. 118 şi 119, după cum urmează:

a) în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii; sau

b) în cotă de 3,5% pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.

(4) Contribuabilii care au realizat venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuşi pe bază de normă de venit şi/sau din cedarea folosinţei bunurilor, precum şi venituri din drepturi de proprietate intelectuală, potrivit art. 72, care nu au obligaţia depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, şi contribuabilii care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală, potrivit art. 721, pot dispune asupra destinaţiei unei sume din impozitul datorat pe venitul anual, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, după cum urmează:

a) în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează și funcţionează în condiţiile legii și a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii; sau

b) în cotă de 3,5% pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.

(5) Organul fiscal competent are obligaţia calculării şi plăţii sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul datorat, pe baza declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, depusă până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.

(6) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (3)—(5) se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.”

19. La articolul 132, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor au obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii şi asimilate salariilor, plătitorilor de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, plătitorilor de venituri în baza contractelor de activitate sportivă, venituri din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, aceştia având obligaţia depunerii Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.”

20. La articolul 148, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Încadrarea în plafonul anual de cel puţin 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120, se efectuează prin cumularea veniturilor nete şi/sau a normelor anuale de venit din activităţi independente determinate potrivit art. 68 şi 69, a venitului brut realizat în baza contractelor de activitate sportivă potrivit art. 681, precum şi a veniturilor nete din drepturi de proprietate intelectuală determinate potrivit art. 72 şi 73, care se estimează a se realiza în anul curent.”

21. La articolul 151, alineatele (2)—(7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală prevăzuţi la art. 72 alin. (2), precum şi plătitorii de venituri în baza contractelor de activitate sportivă prevăzuţi la art. 681 alin. (2) stabilesc contribuţia de asigurări sociale datorată de către beneficiarul venitului prin aplicarea cotei prevăzute la art. 138 lit. a) asupra bazei de calcul menţionate la art. 148 alin. (4).

(3) Persoanele fizice prevăzute la art. 148 alin. (1), cu excepţia celor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă de către plătitorul de venit, depun declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prevăzută la art. 120, până la data de 15 martie inclusiv a anului pentru care se stabileşte contribuţia datorată.

(4) În vederea stabilirii contribuţiei datorate pentru anul 2018, termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120 este până la data de 15 iulie 2018 inclusiv.

(5) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau venituri în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă, obţinute de la un singur plătitor de venit, iar nivelul net sau brut, după caz, estimat al acestor venituri, pentru anul curent, este cel puţin egal cu 12 salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, plătitorul de venit are obligaţia să calculeze, să reţină, să plătească contribuţia de asigurări sociale şi să depună declaraţia menţionată la art. 147 alin. (1). Declaraţia se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile. În contractul încheiat între părţi se desemnează plătitorul de venit în vederea calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiei prin reţinere la sursă, precum şi venitul ales pentru care datorează contribuţia, în anul în curs. Nivelul contribuţiei calculate şi reţinute la fiecare plată de către plătitorul de venit este cel stabilit de părţi, până la concurenţa contribuţiei aferente venitului ales precizat în contract. Plătitorii de venit care au obligaţia calculării, reţinerii, plăţii şi declarării contribuţiei de asigurări sociale sunt cei prevăzuţi la art. 72 alin. (2) şi art. 68alin. (2).

(6) În situaţia în care veniturile prevăzute la alin. (5) sunt realizate din mai multe surse, iar veniturile nete estimate a se realiza de la cel puţin un plătitor de venit sunt egale sau mai mari decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, contribuabilul desemnează prin contractul încheiat între părţi plătitorul de venit de la care venitul realizat este cel puţin egal cu 12 salarii minime brute pe ţară şi care are obligaţia să calculeze, să reţină şi să plătească contribuţia şi stabileşte venitul ales pentru care datorează contribuţia, în anul în curs. Plătitorul de venit desemnat depune declaraţia menţionată la art. 147 alin. (1) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile. Nivelul contribuţiei calculate şi reţinute la fiecare plată de către plătitorul de venit este cel stabilit de părţi, până la concurenţa contribuţiei aferente venitului ales precizat în contract. Plătitorii de venit care au obligaţia calculării, reţinerii, plăţii şi declarării contribuţiei de asigurări sociale sunt prevăzuţi la art. 72 alin. (2) şi art. 681 alin. (2).

(7) Prevederile alin. (5) şi (6) nu se aplică în cazul în care nivelul venitului net din drepturi de proprietate intelectuală sau nivelul venitului brut în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă, estimat a se realiza pe fiecare sursă de venit, este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, iar nivelul venitului net sau brut, după caz, cumulat realizat este cel puţin egal cu 12 salarii minime brute pe ţară. În această situaţie, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la alin. (3) la termenele şi în condiţiile stabilite.”

22. La articolul 170 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) venitul net/brut sau norma de venit din activităţi independente, stabilite potrivit art. 68, 681 şi 69, după caz;”.

23. La articolul 174, alineatele (2), (3), (4), (5) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Plătitorii veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, ai veniturilor în baza contractelor de activitate sportivă, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice stabilesc contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către beneficiarul venitului, prin aplicarea cotei prevăzute la art. 156 asupra bazei de calcul menţionate la art. 170 alin. (4).

(3) Persoanele fizice care realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)—h), cu excepţia celor pentru care plătitorii de venituri prevăzuţi la alin. (2) stabilesc şi declară contribuţia, depun declaraţia prevăzută la art. 120 până la data de 15 martie inclusiv a anului pentru care se datorează contribuţia.

(4) În vederea stabilirii contribuţiei datorate pentru anul 2018, termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120 este până la data de 15 iulie 2018 inclusiv.

(5) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din activităţi independente în baza contractelor de activitate sportivă, din arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II şi III sau Legii nr. 170/2016, pentru care impozitul se reţine la sursă, obţinut de la un singur plătitor de venit, iar nivelul net sau brut, după caz, estimat al acestor venituri, pentru anul curent, este cel puţin egal cu 12 salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, plătitorul de venit are obligaţia să calculeze, să reţină şi să plătească contribuţia de asigurări sociale de sănătate, precum şi să depună declaraţia menţionată la art. 147 alin. (1). Declaraţia se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile. În contractul încheiat între părţi se desemnează plătitorul de venit în vederea calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiei prin reţinere la sursă, în anul în curs. Nivelul contribuţiei calculate şi reţinute la fiecare plată de către plătitorul de venit este cel stabilit de părţi, până la concurenţa contribuţiei anuale datorate. Plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau din activităţi independente în baza contractelor de activitate sportivă, care au obligaţia calculării, reţinerii, plăţii şi declarării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, sunt cei prevăzuţi la art. 72 alin. (2) şi art. 681 alin. (2).

(…)

(7) Prevederile alin. (5) şi (6) nu se aplică în cazul în care nivelul venitului net din drepturi de proprietate intelectuală, al venitului brut în baza contractelor de activitate sportivă, al venitului net din arendă sau din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II şi III sau Legii nr. 170/2016, pentru care impozitul se reţine la sursă, estimat a se realiza pe fiecare sursă şi/sau categorie de venit, este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, dar venitul net cumulat este cel puţin egal cu 12 salarii minime brute pe ţară. În această situaţie, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la alin. (3) la termenele și în condiţiile stabilite.”

24. La articolul 174 alineatul (13), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) modificarea plafonului anual prevăzut la art. 170 alin. (2) corespunzător numărului de luni de activitate;”.

25. La articolul 180, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. b) datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, pentru 12 luni, la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe ţară, indiferent de data depunerii declaraţiei prevăzute la art. 174 alin. (3).”

26. La articolul 231, alineatul (2) se abrogă.

27. La titlul VI „Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România”, capitolul IV „Modul de impozitare a veniturilor din economii obţinute din România de persoane fizice rezidente în state membre şi aplicarea schimbului de informaţii în legătură cu această categorie de venituri”, cuprinzând articolele 238—254, se abrogă.

28. La articolul 268, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:

„(10) Operaţiunile efectuate în cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare nu se cuprind în sfera TVA dacă rezultatele cercetării nu sunt transferate altei persoane. Dreptul de deducere pentru achiziţiile destinate realizării proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare se exercită în limitele şi în condiţiile prevăzute la art. 297—300.”

29. La articolul 342, alineatele (9) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(9) Este supusă unui nivel al accizelor diferenţiat, stabilit prin diminuarea cu 183,62 lei/1.000 litri, respectiv cu 217,31 lei/tonă, a nivelului standard prevăzut pentru motorina din anexa nr. 1, motorina utilizată drept carburant pentru motor în următoarele scopuri:

a) transport rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule ori ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone;

b) transportul de persoane, regulat sau ocazional, cu excepţia transportului public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 ori M3, definit în Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective («Directivă cadru»).

(10) Reducerea nivelului accizelor prevăzută la alin. (9) se realizează prin restituirea sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor și nivelul accizelor diferenţiat prevăzut la alin. (9) către operatorii economici licenţiaţi în Uniunea Europeană. Condiţiile, procedura şi termenele de restituire se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.”

30. La articolul 364 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) persoana care urmează să îşi desfăşoare activitatea ca antrepozitar autorizat nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de A.N.A.F.”

31. La articolul 484, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Taxa specială pentru promovarea turistică a localităţii la nivelul municipiului Bucureşti se face venit la bugetul local al municipiului Bucureşti.”

Art. II. — (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, modelul şi conţinutul declaraţiei informative prevăzute la art. 42 alin. (3) şi la art. 56 alin. (13) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(2) Măsurile instituite potrivit prevederilor art. I pct. 28 se aplică cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, pentru motorina achiziţionată începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu încadrarea în creditele de angajament şi bugetare aprobate prin legea bugetului de stat pentru Programul „Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii din cadrul bugetului Ministerului Finanţelor Publice—Acţiuni generale”.

(3) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, procedura de aplicare a prevederilor art. 681 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. III. — (1) Cerinţa prevăzută la art. 364 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi persoanelor care au solicitat eliberarea autorizaţiei de antrepozit fiscal, ale căror cereri de autorizare ca antrepozit fiscal sunt în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Sumele încasate şi neutilizate reprezentând taxele speciale pentru promovarea turistică a localităţii, de către sectoarele municipiului Bucureşti, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se virează la bugetul local al municipiului Bucureşti.

Art IV. — (1) Pentru veniturile din contractele de activitate sportivă, încheiate potrivit Legii nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, realizate, în anul 2018, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, contribuabilii au obligaţia să depună declaraţia prevăzută la art. 122 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, să efectueze calculul venitului net potrivit regulilor prevăzute la art. 68 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, să determine şi să plătească impozitul până la data de 15 martie 2019 inclusiv.

(2) Pentru veniturile realizate în anul 2018 de către persoanele fizice din contracte de activitate sportivă, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, obligaţiile privind calcularea, reţinerea la sursă, plata şi declararea impozitului sunt cele prevăzute la art. 681 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Pentru veniturile realizate în anul 2018 de către persoanele fizice din activităţi agricole impuse pe baza normelor de venit se aplică următoarele reguli:

a) declaraţiile privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit — formular 221, depuse de către contribuabili la organul fiscal competent în cursul anului 2018, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, vor fi înlocuite cu declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, care se va depune până la data de 15 iulie 2018 inclusiv;

b) în cazul asocierilor fără personalitate juridică, contribuabilii care nu au depus declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit — formular 221 la organul fiscal competent până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă au obligaţia depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 15 iulie 2018 inclusiv.

(4) Impozitul pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plăţi anticipate emise în temeiul Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi comunicate contribuabililor se anulează, din oficiu, de către organul fiscal central competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligaţiilor fiscale, care se comunică contribuabilului.

(5) În cazul în care, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, organul fiscal central competenta emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit plăţi anticipate de impozit pe venit, acesta nu mai comunică decizia de impunere, iar obligaţiile fiscale se scad din evidenţa analitică pe plătitor, pe bază de borderou de scădere.

(6) în cazul în care anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă organul fiscal competent nu a emis decizia de stabilire a plăţilor anticipate pentru anul 2018, aceasta nu se mai emite.

(7) Pentru veniturile realizate în anul 2018 de către persoanele fizice în baza contractelor de activitate sportivă, încheiate potrivit Legii nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate se reţin la sursă de către plătitorul de venit, acesta are obligaţia ca până la data de 15 martie 2019 inclusiv să stabilească, să reţină, să plătească și să declare contribuţiile anuale datorate de beneficiarul de venit pentru anul 2018.

(8) Persoanele prevăzute la art. 180 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit legii, înainte de data emiterii ordinului privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice, prevăzut la art. 122 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, depun Declaraţia pentru stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal — formular 604 şi efectuează plata contribuţiei conform prevederilor art. 180 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(9) În cazul în care impozitul pe venit stabilit prin decizii de plăţi anticipate, care se anulează potrivit prezentului articol, a fost stins, contribuabilii pot solicita restituirea acestuia potrivit art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. V. — Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 169, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazul decontului cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare pentru care suma solicitată la rambursare este de până la 45.000 lei, precum şi în cazul decontului cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depus de contribuabilul care beneficiază de o eşalonare la plată potrivit cap. IV, organul fiscal central rambursează taxa cu efectuarea, ulterior, a inspecţiei fiscale.”

2. La articolul 186, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), în cazul debitorilor care nu deţin bunuri în proprietate, situaţia de dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi capacitatea financiară de plată pe perioada de eşalonare la plată se menţionează de debitor în cererea depusă potrivit art. 187. Organul fiscal competent verifică şi constată situaţia de dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti din informaţiile prezentate de debitor în cerere şi/sau din informaţii şi/sau documente relevante deţinute de organul fiscal.”

3. La articolul 187, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

„(3) În cazul debitorilor care nu deţin bunuri în proprietate, cererea poate fi însoţită de o propunere de grafic de eşalonare la plată. Dispoziţiile art. 192 sunt aplicabile în mod corespunzător.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul debitorilor care nu deţin bunuri în proprietate, cererea se soluţionează de organul fiscal competent în termen de 15 zile de la data înregistrării acesteia.”

4. La articolul 192, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în cazul debitorilor care nu deţin bunuri în proprietate, nu se emite acord de principiu privind eşalonarea la plată.”

5. La articolul 197, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul debitorilor care nu deţin bunuri în proprietate, dobânzile se datorează, se calculează şi se comunică pentru obligaţiile fiscale principale eşalonate la plată, după finalizarea eşalonării la plată sau, după caz, la data pierderii valabilităţii eşalonării la plată.”

6. La articolul 206 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) debitorul depune o cerere la organul fiscal competent. La cerere, debitorul poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;”.

7. La articolul 206, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) În sensul prezentului articol este considerat cu risc fiscal mic debitorul care, la data depunerii cererii, îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

a) nu are fapte înscrise în cazierul fiscal;

b) administratorii, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni, şi asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic şi/sau administratorii, în cazul celorlalte societăţi, altele decât societăţile pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni, nu au fapte înscrise în cazierul fiscal;

c) nu se află în inactivitate temporară înscrisă la registrul comerţului sau în registre ţinute de instanţe judecătoreşti competente;

d) nu are obligaţii fiscale restante mai mari de 12 luni;

e) nu a înregistrat conform reglementărilor contabile, pierderi din exploatare în ultimul exerciţiu financiar închis;

f) în cazul persoanelor juridice, să fi fost înfiinţate cu minimum 12 luni anterior depunerii cererii.”

Art. VI. — Dispoziţiile art. V se aplică cererilor şi deconturilor cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, depuse după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. VII. — Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 7 august 2017, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (4) şi (41) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) În cererea de restituire se înscriu, în mod obligatoriu, elementele referitoare la datele de identificare ale plătitorului şi datele de identificare ale autovehiculului pentru care se solicită restituirea taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/ taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule.

(41) Organul fiscal central verifică, în baza de date deţinută sau la care are acces, plata efectuată de către contribuabil reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/ taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi informaţiile privind deţinerea în proprietate a autovehiculului şi informaţiile referitoare la înmatricularea acestuia, indicate în cererea de restituire.”

2. La articolul 1, alineatul (42) se abrogă.

Art. VIII. — Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.488/3.198/2017, precum şi modelul de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, şi ministrul finanţelor publice nr. 1.144/1.672/2017, se modifică prin ordin comun al viceprim-ministrului, ministrul mediului, şi al ministrului finanţelor publice, care se emite în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. IX. — Dispoziţiile art. 1 alin. (4) şi (41) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, cu completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică şi cererilor aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. X. — Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 30 iunie 2011, aprobată prin Legea nr. 2/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. — (1) Termenii: «Programul de cooperare elveţiano-român», denumit în continuare Program, «proiect», «fond tematic», «măsură-suport», «acord privind proiectul», «acord de implementare», «organism intermediar», «organism intermediar elveţian», «activitate», «Unitatea Naţională de Coordonare», «autoritatea de audit», «SECO», «SDC», «facilitatea de pregătire a proiectului» şi «fondul de asistenţă tehnică» au înţelesurile din Acordul-cadru dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, semnat la Berna la 7 septembrie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2010, denumit în continuare Acord-cadru.”

2. La articolul 2 alineatul (2), literele a), e), f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) beneficiar— persoana juridică de drept public sau de drept privat, înregistrată fiscal în România, care semnează acordul de implementare/acordul privind activitatea în calitate de beneficiar al finanţării externe nerambursabile şi îşi asumă pe deplin responsabilitatea legală privind gestionarea financiară a asistenţei externe nerambursabile primite în cadrul Programului, precum şi pentru implementarea unui proiect ori persoana juridică de drept public sau de drept privat beneficiară a asistenţei specifice furnizate în cadrul facilităţii de pregătire a proiectului ori persoana juridică de drept public beneficiară a asistenţei specifice furnizate în cadrul fondului pentru asistenţă tehnică;

e) cofinanţare — orice contribuţie a beneficiarului la finanţarea cheltuielilor eligibile aferentă proiectului/măsurii/ proiectelor şi activităţilor SEAF/proiectelor din cadrul fondurilor tematice;

f) contribuţie proprie — totalul fondurilor cheltuite de beneficiari pentru implementarea proiectelor/măsurilor proprii/proiectelor şi activităţilor SEAF/proiectelor din cadrul fondurilor tematice finanţate în cadrul Programului, reprezentând sumele aferente cofinanţării, precum şi sumele aferente altor cheltuieli decât cele eligibile;

g) valoarea totală a proiectului/măsurii/proiectelor şi activităţilor SEAF/proiectelor din cadrul fondurilor tematice — totalul fondurilor aferente cheltuielilor necesare implementării proiectului/măsurii/proiectelor şi activităţilor SEAF/proiectelor din cadrul fondurilor tematice, la nivelul beneficiarului, format din contravaloarea contribuţiei din fondurile externe nerambursabile aferente Programului şi contribuţia proprie;”.

3. La articolul 2 alineatul (2), după litera p) se introduce o nouă literă, litera q), cu următorul cuprins:

„q) acord privind activitatea — acordul încheiat de către organismul intermediar elveţian cu beneficiarul.”

4. După articolul 15 se introduce un nou capitol, capitolul V1, conţinând articolele 151—157, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL V1

Fonduri aferente Programului în cadrul abordării aferente fondurilor tematice

Art. 151 — Prevederile prezentului capitol vizează proiectele implementate în cadrul tipului de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b).

Art. 152. — (1) Sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor în cazul în care acestea nu beneficiază de avansuri, în conformitate cu prevederile acordurilor privind activitatea, pentru proiectele finanţate în cadrul tipului de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b) sunt cuprinse, după caz, în:

a) bugetele beneficiarilor care sunt finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;

b) bugetele beneficiarilor care sunt instituţii publice finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale;

c) bugetele locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale beneficiare, atât pentru proiectele proprii, cât şi pentru proiectele ai căror beneficiari sunt entităţi finanţate integral din bugetele acestora;

d) bugetele beneficiarilor care sunt entităţi publice locale finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale;

e) bugetele beneficiarilor, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a)—d).

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi sumelor necesare

asigurării contribuţiei proprii, respectiv sumelor necesare continuării proiectelor până la efectuarea rambursărilor de către organismul intermediar elveţian în cazul proiectelor care funcţionează pe principiul rambursării parţiale a cheltuielilor către beneficiari.

Art. 153. — Beneficiarii menţionaţi la art. 152 alin. (1) lit. a)—d), instituţii publice, indiferent de tipul de finanţare şi de subordonare, pot deschide conturi bancare, în CFIF şi în lei, la bănci comerciale şi conturi în sistemul Trezoreriei Statului, potrivit prevederilor legale în vigoare, pentru derularea operaţiunilor financiare aferente proiectelor finanţate în cadrul Programului.

Art. 154 — (1) După certificarea cheltuielilor eligibile de către organismele intermediare elveţiene, conform prevederilor legale aplicabile Programului pentru componenta fonduri tematice şi ale acordurilor privind activitatea încheiate între beneficiari şi organismele intermediare elveţiene, sumele aferente cuvenite a fi rambursate beneficiarilor prevăzuţi la art. 152, conform acordurilor privind activitatea, se virează de către organismele intermediare elveţiene, în CHF, în conturile bancare deschise de către beneficiari la bănci comerciale.

(2) Beneficiarii menţionaţi la art. 152 alin. (1) lit. a)—d) au obligaţia de a converti din CHF în lei sumele rambursate de către organismele intermediare elveţiene şi de a efectua transferul acestora în lei, în conturile de venituri ale bugetelor din care a fost asigurată iniţial finanţarea proiectelor respective, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestora.

(3) Conform prevederilor legale aplicabile Programului pentru componenta fonduri tematice şi ale acordurilor privind activitatea încheiate între beneficiari şi organismele intermediare elveţiene, organismele intermediare elveţiene pot acorda avansuri beneficiarilor.

(4) În situaţia avansurilor, sumele acordate beneficiarilor prevăzuţi la art. 152 se virează de către organismele intermediare elveţiene în CHF, conform acordurilor privind activitatea, în conturile bancare deschise de către beneficiari la bănci comerciale, sub formă de avans iniţial, plăţi intermediare, respectiv plată finală.

(5) Beneficiarii menţionaţi la art. 152 alin. (1) lit. a)—d) efectuează conversia sumelor primite ca avans din CHF în lei şi le transferă în conturile deschise în sistemul Trezoreriei Statului, potrivit prevederilor legale în vigoare, pentru derularea operaţiunilor financiare aferente proiectelor finanţate în cadrul Programului.

(6) Beneficiarii menţionaţi la art. 152 alin. (1) lit. a)—d) efectuează plata cheltuielilor atât din sumele primite în avans, cât şi din contribuţia proprie, conform acordurilor privind activitatea.

(7) În situaţia avansurilor, în cazul în care la plata finală organismele intermediare elveţiene efectuează rambursarea cheltuielilor către beneficiari, beneficiarii menţionaţi la art. 15alin. (1) lit. a)—d) au obligaţia de a efectua conversia din CHF în lei a sumelor primite şi de a le transfera în conturile de venituri ale bugetelor din care a fost asigurată iniţial finanţarea proiectelor respective.

Art. 155. — (1) Propunerile de credite de angajament şi de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementării corespunzătoare a proiectelor pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 152 alin. (1) lit. a)—d) se stabilesc de către aceştia pe baza fişelor de fundamentare ale proiectelor propuse la finanţare/finanţate în cadrul Programului.

(2) Propunerile de credite de angajament şi propunerile de credite bugetare prevăzute la alin. (1) se includ la titlul referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare.

(3) Fondurile cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite, potrivit prevederilor alin. (2), sunt exclusiv destinate proiectelor finanţate în cadrul Programului, în cadrul tipului de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b), şi nu pot fi utilizate pentru finanţarea unor cheltuieli de altă natură prin redistribuire cu ocazia rectificărilor bugetare şi/sau prin virări de credite ori prin cedarea la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat.

(4) Din fondurile prevăzute la alin. (2) se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate în cadrul Programului, în cadrul tipului de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b).

Art. 156. — (1) Se autorizează ordonatorii de credite prevăzuţi la art. 152 alin. (1) lit. a) să efectueze, pe parcursul exerciţiului bugetar, redistribuiri de fonduri între proiectele finanţate/propuse la finanţare în cadrul titlului din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi virări de credite de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, astfel încât să se asigure finanţarea corespunzătoare a proiectelor implementate în cadrul Programului, cu modificarea corespunzătoare, în cazul în care este necesar, a valorii totale a proiectului, sau să asigure finanţarea unor proiecte noi. Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanţelor Publice.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (8)—(10) şi (16) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite ca, pentru asigurarea valorii totale a proiectului sau, după caz, a contribuţiei proprii pentru derularea unor proiecte noi sau continuarea proiectelor din cadrul Programului, să introducă titlul prevăzut la art. 155 alin. (2), asigurând fonduri prin virări de credite bugetare şi de angajament cu încadrare în nivelul total al fondurilor aprobate.

Art. 157. — (1) Proiectele implementate în cadrul Programului, în cadrul tipului de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b), sunt considerate acţiuni multianuale.

(2) Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziţii publice aferente proiectelor implementate în cadrul Programului, în cadrul tipului de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b), pot fi anuale sau multianuale.”

Art XI. —Termenul prevăzut la art. II din Legea nr. 30/2018 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 18 ianuarie 2018, se prorogă până la data de 1 august 2018.

Art XII. — Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 7 decembrie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 39, alineatele (5), (7), (8) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(5) Începând cu data de 1 aprilie 2018, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, se asigură fondurile necesare pentru executarea hotărârilor judecătoreşti devenite executorii până la 31 decembrie 2017, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale remuneratorii pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii prin care s-au acordat drepturi salariale personalului din învăţământul preuniversitar de stat.

(…)

(7) În vederea calculării şi plăţii sumelor reprezentând daunele-interese moratorii sub forma dobânzii legale remuneratorii prevăzute la alin. (5), Ministerul Educaţiei Naţionale aprobă metodologia de calcul al acestora, prin ordin al ministrului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezenţei ordonanţe de urgenţă, cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ.

(8) Fondurile aprobate pentru plata daunelor-interese moratorii sub forma dobânzii legale remuneratorii se repartizează de către Ministerul Educaţiei Naţionale inspectoratelor şcolare, în vederea repartizării pe unităţi de învăţământ.

(9) Sumele reprezentând daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale remuneratorii, acordate prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii după data de 1 ianuarie 2018, se achită de la bugetul de stat, eşalonat în 5 ani de la data titlului executoriu. Prevederile alin. (6)—(8) se aplică în mod corespunzător.”

2. La articolul 39, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:

„(10) Sumele datorate bugetului de stat de către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, potrivit prevederilor art. 78 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale.”

Art. XIII. — Pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care nu au achitat la bugetul de stat, pentru perioada anterioară intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, obligaţiile prevăzute la art. 78 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, plata sumelor respective se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Art. XIV. — Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. I intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor pct. 3 şi 5, care intră în vigoare la data de 1 aprilie 2018.

Bucureşti, 29 martie 2018.

Nr. 25.

Detalii: https://legeaz.net/monitorul-oficial-291-2018/oug-25-2018-modificare-completare-acte-normative-masuri-fiscal-bugetare