ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

privind unele măsuri fiscal – bugetare și pentru modificarea unor acte normative

           Ținând cont de situaţia imperativă în privinţa asigurării cu energie termică a populaţiei în sezonul rece 2018 – 2019, dat fiind caracterul social al serviciului public şi, inclusiv, eliminarea unor eventuale blocaje şi întreruperi determinate de lipsa disponibilităţilor în bugetele locale, corelat cu responsabilizarea autorităţilor administraţiei publice locale,

Luând în considerare faptul că pentru anul 2018 a fost aprobată o nouă modalitate de alocare a sumelor din impozitul pe venit și din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;

Având în vedere faptul că în prezent excedentul bugetului local poate fi utilizat numai pentru finanțarea unor categorii de cheltuieli de funcționare,

Nepromovarea acestei reglementări ar fi de natură să blocheze activitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale,

Având în vedere necesitatea asigurării, din punct de vedere al stabilirii impozitului pe profit, a unui tratament fiscal pentru operaţiunile specifice efectuate ca urmare a aplicării IFRS 9 ”Instrumente financiare”,

Luând în considerare faptul că toți contribuabilii care au obligația depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice trebuie să beneficieze în mod egal de bonificațiile la plata cu anticipație a obligațiilor fiscale,

Având în vedere necesitatea instituirii unor proceduri care să permită modificarea obligațiilor de plată reprezentând CASS datorată de către persoanele fizice fără venituri, stabilite de ANAF prin decizii de impunere emise anterior introducerii mecanismului de autoimpunere în cazul persoanelor fizice, în cazurile în care persoanele fizice încep să realizeze venituri sau opteză pentru plata contribuției în condițiile actualelor prevederi, mai avatajoase pentru aceștia,

Ținând cont de necesitatea stimulării efectuării plății sumelor reprezentând impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice pentru perioadele anterioare, stabilite prin decizii de impunere anuală aferente perioadei 2014-2017, prin reglementarea unor noi termene de plată, precum și a unor bonificații pentru plata cu anticipație,

Având în vedere că reducerea cotei de TVA constituie o măsură de natură a spori echitatea, prin îmbunătăţirea distribuţiei veniturilor sau prin faptul că anumite bunuri devin mai accesibile pentru întreaga populaţie,

Ținând cont de faptul că reducerea nivelului TVA contribuie totodată la creşterea productivităţii şi, implicit, la creşterea eficienţei economice,

Întrucât extinderea aplicării cotei reduse de TVA de 5% pentru activități sportive și recreative, servicii de cazare, restaurant și catering, constituie o măsură de natură a contribui în mod esenţial la reducerea evaziunii fiscale şi la crearea unui climat competitiv adecvat în acest domeniu,

Luând în considerare faptul că extinderea aplicării cotei reduse de TVA de 5%, generează efecte pozitive semnificative asupra mediului de afaceri şi prin îmbunătăţirea fluxurilor de cash-flow, diminuând astfel o serie de dificultăţi cu care se confruntă operatorii economici din această perspectivă,

Având în vedere statisticile îngrijorătoare privind incidența bolilor generate de stres și lipsa activității fizice la nivelul populației României;

Având în vedere necesitatea creeării temeiului legal pentru efectuarea plății sumelor stabilite de instanța de judecată cu titlu de premiu la Loteria bonruilor fiscale, din bugetul Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni generale, în lipsa acestui suport legal executarea voluntară a hotărârilor judecătorești nefiind posibilă, fapt care conduce la grevarea bugetului de stat prin acumularea de sume suplimentare datorate pentru neplată,

Luând în considerare faptul că, introducerea Loteriei bonurilor fiscale reprezintă o măsură cu impact pozitiv în ceea ce privește combaterea evaziunii fiscale, în domeniul comerțului cu amănuntul și al prestărilor de servicii, iar acest impact pozitiv trebuie menținut, este necesară promovarea unei măsuri care să garanteze că premiile deja plătite câștigătorilor sunt definitive, neputând fi micșorate retroactiv, astfel încât contribuabilii să nu fie descurajați să participe la Loteria bonurilor fiscale,

 

Având în vedere faptul că în România acordarea ajutoarelor de stat din punct de vedere al conformității cu legislația europeană în domeniul ajutorului de stat este controlată la nivel național de către Consiliul Concurenței, iar din punct de vedere al încadrării în politicile economico-bugetare și financiare ale statului român, de către Ministerul Finanțelor Publice,

Ținând cont de faptul că Ministerul Finanțelor Publice în calitate de furnizor – administrator de ajutor de stat a avut dificultăți în gestionarea schemelor de ajutor de stat, îndeplinirea obligațiilor de plată a ajutorului de stat care decurg din angajamentele legale asumate față de beneficiarii de ajutor de stat fiind în contradicție  obligația de a se încadra în limitele sumelor aprobate pentru plata ajutoarelor de stat prin legile bugetare anuale,

Având în vedere dificultățile avute în gestionarea schemelor de ajutor de stat de către  Ministerul Finanțelor Publice în calitate de furnizor – administrator de ajutor de stat, respectiv respectarea obligației de a plăti ajutorul de stat conform angajamentele legale asumate față de beneficiarii de ajutor de stat în condițiile încadrării în limitele sumelor aprobate pentru plata ajutoarelor de stat prin legile bugetare anuale,

Având în vedere necesitatea de a institui prevederi legale care să permită repartizarea  creditelor bugetare pe toată perioada de valabilitate a programelor de ajutor de stat și astfel asigurându-se faptul că angajamentele legale  încheiate  au prevăzute credite bugetare în vederea plății de ajutor de stat în anii în care  există spațiul bugetar disponibil,

Având în vedere necesitatea asigurării finanţării din împrumuturile contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale a continuării şi finalizării investiţiilor publice de interes local, aflate în curs de implementare,

Luând în considerare faptul că arieratele bugetare înregistrate la nivelul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale se reflectă în deficitul bugetului general consolidat, precum şi faptul că neachitarea de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale a obligaţiilor de plată faţă de operatorii economici, decurgând din contractele încheiate pentru executarea investiţiilor publice de interes local şi a căror finanţare se poate asigura din împrumuturi, conduce la înrăutăţirea activităţii financiare a acestor operatori,

Având în vedere că există solicitări pentru autorizarea efectuării de trageri în anul 2018 în cuantum de peste 130 milioane lei și că în ultimii trei ani au fost unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale care nu au utilizat integral sumele autorizate pentru a fi trase în acei ani, însă nu au solicitat revizuirea autorizării acestora cauzând, astfel, imposibilitatea autorizării de trageri solicitate de alte unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, generând blocarea finanțării investițiilor publice de interes local derulate de alte unități administrativ-teritoriale,

Ținând cont de faptul că în contextul angajării integrale a limitei de trageri, aferentă anilor 2018 și 2019, din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este necesară modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pentru deblocarea finanțării investițiilor publice de interes local de către autoritățile administrației publice locale,

Luând în considerare faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar avea consecinţe negative, în sensul că:

– nu s-ar asigura, din punct de vedere al regulilor de stabilire a impozitului pe profit, un tratament fiscal  pentru operaţiunile specifice efectuate ca urmare a aplicării IFRS 9 ”Instrumente financiare” care a intrat în vigoare, din punct de vedere contabil, începând cu anul 2018,

– nu s-ar asigura aplicarea unui regim fiscal unitar, nediscriminatoriu tuturor contribuabililor, persoane fizice , în ceea ce privește bonificațiile la plata cu anticipație a obligațiilor fiscale, pentru care termenul prevăzut este data de 15 decembrie 2018,

– nu s-ar asigura cadrul legal pentru elaborarea procedurilor ANAF care să permită modificarea obligațiilor de plată reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice fără venituri,

– persoanele fizice care datorează impozit pe venit și contribuții sociale pentru perioadele anterioare, stabilite prin decizii de impunere anuală aferente perioadei 2014-2017, nu ar fi stimulate să efectueze plata cu anticipație a obligațiilor fiscale respective, până la data de 15 decembrie 2018,

– nu s-ar asigura, în cazul  implementării măsurilor de natura ajutorului de stat de către Ministerul Finanțelor Publice, posibilitatea de a angaja sume din bugetul total al acestor măsuri, sume prevăzute pe o perioadă mai mare decât cea acoperită prin legile bugetare anuale, respectiv anul curent și 3 ani ulteriori,

– neadoptarea în regim de urgenţă a prevederilor propuse prin prezentul act normativ conduce la blocarea implementării investiţiilor de interes pentru comunităţile locale.

 

În considerarea faptului că aceste aspecte vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,

 

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă

 

    Art. I.

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) şi art. 63 alin. (41) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de la prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 269/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018, unităţile administrativ-teritoriale pot solicita, în cursul anului 2018, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 450.000 mii lei, pentru finanţarea unor cheltuieli curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece, în următoarele condiţii:

 1. rata de dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului plus o marjă în funcţie de scadenţa împrumuturilor, rata dobânzii rezultată rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului. Marja se stabileşte astfel:

(a) 1,5 puncte procentuale pentru scadenţe de până la 3 ani, inclusiv;

(b) 2,0 puncte procentuale pentru scadenţe între 3 şi 5 ani, inclusiv;

(c) 2,5 puncte procentuale pentru scadenţe între 5 şi 10 ani, inclusiv;

(d) 3,0 puncte procentuale pentru scadenţe între 10 şi 20 de ani, inclusiv.

 1. perioada de rambursare: care este stabilită potrivit scadenţei împrumutului acordat, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral;
 2. limita de îndatorare: 30%.
 3. termenul-limită de depunere la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice a documentelor prevăzute la alin. (9), pentru a fi transmise Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale: 29 noiembrie 2018.

(2) Sumele acordate cu titlu de împrumut din veniturile din privatizare, contractate de unităţile administrativ-teritoriale, pot fi utilizate cu respectarea destinaţiei prevăzute la alin. (1). Responsabilitatea cu privire la utilizarea sumelor în scopul pentru care se contractează împrumutul revine în totalitate autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale.

(3) Rambursarea împrumuturilor prevăzute la alin. (1) se efectuează în tranşe trimestriale, egale, începând cu trimestrul următor acordării acestora. Dobânda aferentă reprezintă un venit al bugetului Trezoreriei Statului, care se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii la soldul împrumutului, începând cu luna acordării împrumutului, şi se plăteşte trimestrial, în suma cumulată până la zi.

(4) Drepturile şi obligaţiile părţilor, termenii şi condiţiile de derulare a împrumuturilor contractate conform alin. (1) se stabilesc prin convenţie de împrumut.

(5) Pentru neplata la termen a ratelor scadente şi a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă, pentru fiecare zi de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la data stingerii obligaţiei. Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.

(6) Unitatea administrativ-teritorială restituie împrumutul şi dobânzile aferente într-un cont distinct deschis la Trezoreria Operativă Centrală, codificate cu codul de identificare fiscală al acesteia, nepurtătoare de dobândă. Obligaţiile de plată se sting în următoarea ordine: dobânzi calculate pentru fiecare zi de întârziere, dobânzile şi ratele de capital. Eventualele sume virate în plus de unităţile administrativ-teritoriale faţă de suma scadentă se păstrează în conturi până la scadenţa următoare. Pentru împrumuturile rambursate integral, sumele rămase în conturi se restituie de Ministerul Finanţelor Publice în conturile indicate de titulari.

(7) În cazul în care unităţile administrativ-teritoriale înregistrează restanţe la plata ratelor şi dobânzilor datorate aferente împrumuturilor contractate, directorii direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/şefii administraţiilor judeţene ale finanţelor publice sistează alimentarea, atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii, în baza listei transmise lunar de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

(8) Unităţile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la alin. (1) numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi numai dacă la data depunerii documentaţiei nu prezintă restanţe la împrumuturile contractate anterior din venituri din privatizare.

(9) Documentele în baza cărora se acordă împrumutul, precum şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale vor fi stabilite prin ordinul ministrului finanţelor publice prevăzut la alin. (12).

(10) Responsabilitatea cu privire la documentele prevăzute la alin. (9), precum şi încadrarea în scopul pentru care se contractează împrumutul revin în totalitate autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale.

(11) Ordonatorii principali de credite şi autorităţile deliberative au obligaţia ca la elaborarea şi aprobarea bugetelor locale să prevadă plata serviciului datoriei publice locale aferent împrumuturilor acordate de Ministerul Finanţelor Publice.

(12) Mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale conform prevederilor prezentului articol, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(13) Unitatile administrativ teritoriale pot contacta imprumuturi, in condiile prezentului articol, numai daca excedentul bugetului local nu acopera cheltuielile prevazute la Art.II din prezentul act normativ.

 

Art. II.

Articolul 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 07 martie 2018, aprobată cu modificări prin Legea nr. 187/2018, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3

Prin derogare de la prevederile art.58 alin.(1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2018, autoritățile administrației publice locale pot utiliza excedentul bugetului local și pentru a finanța:

 1. cheltuielile cu personalul;
 2. cheltuielile cu corecțiile financiare aferente proiectelor;
 3. cheltuielile cu sentințele civile definitive;
 4. plata arieratelor;
 5. rambursarea împrumuturilor contractate;
 6. cheltuielile de funcţionare din sistemul de protecţie a copilului şi ale centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, precum şi ale căminelor publice pentru persoane vârstnice;
 7. cheltuielile necesare furnizării energiei termice în sezonul rece 2018 – 2019,

numai în cazul în care din veniturile proprii şi din sumele de echilibrare primite conform Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018 nu pot acoperi cheltuielile necesare acestor categorii de cheltuieli.”

 

Art. III.

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 

 1. La articolul 19, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

„(8) La calculul rezultatului fiscal, la momentul vânzării/cesionării titlurilor de participare, contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și care înregistrează evaluarea titlurilor de participare la valoare justă  prin alte elemente ale rezultatului global, ca urmare a aplicării opțiunii irevocabile de a recunoaște astfel titlurile de participare, tratează sumele reprezentând diferențe din evaluare/reevaluare care se regăsesc în debitul/creditul conturilor de rezerve, ca elemente similare cheltuielilor/veniturilor, după caz, dacă la data vânzării/cesionării nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 23 lit. i).”

 

 1. La articolul 21, partea introductivă a literei b) se modifică și va avea următorul cuprins:

“b) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit din alte ajustări, ca urmare a implementării reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară ca bază a contabilităţii sau ca urmare a modificării politicilor contabile determinate de adoptarea inițială a noi standarde internaționale de raportare financiară, cu excepţia sumelor care provin din actualizarea cu rata inflaţiei, se aplică următorul tratament fiscal:”

 

 1. La articolul 21, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

“c) în cazul în care în rezultatul reportat provenit din alte ajustări, ca urmare a implementării reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară ca bază a contabilităţii sau ca urmare a modificării politicilor contabile determinate de adoptarea inițială a noi standarde internaționale de raportare financiară, se înregistrează sume care provin din retratarea unor provizioane, sumele care provin din anularea provizioanelor care au reprezentat cheltuieli nedeductibile nu reprezintă elemente similare veniturilor, iar sumele rezultate din constituirea provizioanelor potrivit reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară nu reprezintă elemente similare cheltuielilor.”

 

 

 1. La articolul 133, alineatul (15) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(15) În anul 2018 se acordă următoarele bonificaţii:

 1. a) pentru depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă conform art. 79 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la 15 iulie 2018 inclusiv, se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit plătit integral până la 15 martie 2019 inclusiv, reprezentând obligaţiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificaţiei diminuează impozitul pe venitul/câștigul net anual și/sau impozitul pe venitul anual, de plată;
 2. b) pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe venit se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit anual estimat declarat prin Declaratia unică şi plătit integral până la 15 decembrie 2018 inclusiv. Valoarea bonificaţiei diminuează impozitul pe venitul net anual estimat și/sau impozitul pe venitul anual estimat, de plată.”

 

 1. La articolul 291, literele d) și f) ale alineatului (2) se abrogă.

 

 1. La articolul 291 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul conținut:

„b) serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, bâlciuri, parcuri de distracții și parcuri recreative ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9321 și 9329, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, târguri, expoziţii şi evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele decât cele scutite conform art. 292 alin. (1) lit. m);”

 

 1. La articolul 291 alineatul (3) se introduc trei litere noi, literele d) – f), cu următorul conținut:

„d) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;

 1. e) serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10;
 2. f) dreptul de utilizare a facilităților sportive ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311 și 9313, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, în scopul practicării sportului și educației fizice, altele decât cele scutite conform art. 292 alin. (1) lit. l).”

 

 

Art. IV. –  (1) “Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”, emisă de organul fiscal central, produce efecte până la data depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

(2) În situația în care, persoana fizică nu își exprimă opțiunea de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate prin depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, “Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal” își păstrează valabilitatea până la termenul de depunere a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzut de lege pentru declararea venitului estimat a se realiza în anul fiscal 2019.

(3) Încetarea obligației de plată privind contribuția de asigurări sociale de sănătate stabilită prin “Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”, se face prin declararea veniturilor în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, sau prin notificarea organului fiscal de către contribuabilii care se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei sau de către cei care realizează venituri pentru care obligația declarării revine plătitorilor, după caz.

(4) Pentru situațiile prevăzute la alin.(1) și (3), se anulează obligațiile de plată privind contribuția de asigurări sociale de sănătate stabilite prin “Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”, aferente perioadei începând cu luna depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, sau începând cu luna depunerii notificării, inclusiv.

(5) Pentru situația prevăzută la alin.(2), se anulează obligațiile de plată privind contribuția de asigurări sociale de sănătate stabilite prin “Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”, aferente perioadei începând cu luna împlinirii termenului de depunere a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, inclusiv.

(6) Procedura de aplicare a prevederilor alin.(1) – (5) se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.,  în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a prezentei ordonanțe de urgență.

 

Art. V. – (1) În cazul deciziilor de impunere anuală, emise de organul fiscal competent, pentru definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017 și pentru definitivarea contribuției individuale de asigurări sociale datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2016-2017, termenul de plată pentru sumele de plată stabilite prin aceste decizii, este data de 15 martie 2019.

(2) Pentru plata cu anticipaţie a sumelor prevăzute la alin. (1), se acordă o bonificaţie de 10% din aceste sume, dacă sunt plătite integral până la data de 15 decembrie 2018, inclusiv. Valoarea bonificaţiei diminuează sumele de plată prevăzute la alin. (1).

(3) În cazul deciziilor de impunere anuală, emise de organul fiscal competent, pentru definitivarea contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017, termenul de plată pentru sumele de plată stabilite  prin aceste decizii, este data de  30 iunie 2019.

(4) Pentru plata cu anticipaţie a sumelor prevăzute la alin. (3), se acordă o bonificaţie de 10% din aceste sume, dacă sunt plătite integral până la data de 31 martie 2019, inclusiv. Valoarea bonificaţiei diminuează sumele de plată prevăzute la alin. (3).

(5) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) – (4) se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a prezentei ordonanțe de urgență.

 

Art. VI. – După articolul 7 din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 30 ianuarie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015, se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

„ART. 71 – (1) Sumele stabilite prin hotărâri definitive ale instanței de judecată, cu titlu de premiu la Loteria bonurilor fiscale, se achită de către Ministerul Finanţelor Publice din bugetul Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni generale. Dacă prin hotărârea judecătorească definitivă prin care o persoană este stabilită drept câștigătoare la o extragere a Loteriei bonurilor fiscale,  nu este individualizată și suma de plată ce i se cuvine cu titlu de premiu, aceasta se determină prin împărțirea fondului de premiere aferent extragerii respective la numărul total al persoanelor câștigătoare, la care se adaugă și persoana stabilită drept câștigătoare prin hotărâre judecătorească.

(2) Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata sumelor prevăzute la alin.(1) se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(3) În situația în care, ulterior efectuării plății premiilor aferente unei extrageri a Loteriei bonurilor fiscale, conform prevederilor prezentei ordonanţe, sunt pronunțate hotărâri ale instanței de judecată rămase definitive, prin care se constată că o  persoană are calitatea de câștigător la acea extragere, se consideră că premiile deja achitate sunt definitive.”

 

Art. VII.  – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 9 decembrie 2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

 

După  articolul 5 se introduce un nou  articol 51, cu următorul cuprins:

 

”Art. 51. –(1) În cazul programelor de ajutor de stat, respectiv scheme de ajutor de stat sau de minimis sau ajutoare de stat individuale administrate de către Ministerul Finanțelor Publice, creditele bugetare aferente plăților de ajutoare de stat sau de ajutoare de minimis se aprobă pe anul curent și se estimează pe o perioadă de până la 3 ani prin legile bugetare anuale.

(2) Disponibilul de credite bugetare estimate rezultate ca diferență dintre creditele de angajament aprobate și creditele bugetare aprobate pe anul curent și estimate pe următorii 3 ani, se repartizează pe anii următori pe o perioadă de maxim 5 ani prin ordin al ministrului finanțelor publice și se utilizează la semnarea angajamentelor legale.

(3) Operațiunile prevăzute la alin. (3) se realizează în termen de 30 de zile de la aprobarea creditelor de angajament și creditelor bugetare anuale.”

 

Art. VIII.  – Creditele de angajament și bugetare anuale pe anul 2018 se repartizează potrivit art. 51 alin. (2) în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

 

ART. IX. – După alineatul (13) al articolului 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se introduc cinci noi alineate, alineatele (14) – (18), cu următorul cuprins:

”(14) În cazul tragerilor din finanțările rambursabile contractate, a căror autorizare trebuie să se încadreze în limitele anuale, în condițiile legii, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale au obligația, ca până la data de 15 august a fiecărui an, reprezentând data înregistrării la registratura Ministerului Finanțelor Publice, să transmită Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale o notificare care să cuprindă următoarele:

 1. a) sumele autorizate pentru anul în curs;
 2. b) sumele autorizate care vor fi trase până la sfârșitul anului;
 3. c) sumele autorizate ca trageri pentru anul în curs care sunt disponibilizate;
 4. d) reprogramarea tragerilor pentru anii următori. Tragerile se reautorizează pentru anii următori pentru care există disponibil din plafoanele de trageri, în condițiile legii. Sumele disponibilizate pentru anul în curs se utilizează pentru autorizarea de trageri aferente altor finanțări rambursabile contractate de unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale.

(15) În cazul în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială nu își îndeplinește obligația prevăzută la alin. (14), Comisia de autorizare a împrumuturilor locale anulează sumele autorizate ca trageri pentru anul în curs și netrase până la data de 31 august, conform ultimei raportări transmise de autoritățile administrației publice locale în baza art. 62 alin. (10). Tragerile se reautorizează pentru anii următori pentru care există disponibil din plafoanele de trageri, în condițiile legii. Sumele disponibilizate pentru anul în curs se utilizează pentru autorizarea de trageri aferente altor finanțări rambursabile contractate de unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale.

(16) În cazul în care sumele notificate conform alin. (14) lit. b) nu se utilizează până la finele anului, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale plătesc o penalitate de 2% din suma notificată și netrasă.

(17) Unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale au obligația calculării și achitării, până la data de 31 martie a anului următor, a penalității prevăzute la alin. (16), care reprezintă venit la bugetul de stat.

(18) Pentru anul 2018, termenul prevăzut la alin. (14) se înlocuiește cu data de 15 octombrie 2018 și termenul prevăzut la alin. (15) se înlocuiește cu data de 31 octombrie 2018.”

 

Art. X. –  Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Art. III din prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția  pct.  5-7 care intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2018.

 

PRIM – MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ