ORDONANŢĂ

privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecţiei economico-financiare efectuate de Ministerul Finanţelor Publice

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.6. din Legea nr. 183/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă:

Art. I – După articolul 11 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 25 mai 1994, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un articol nou, art. 11^1, cu următorul cuprins:

„Art. 11^1

Controlul modului de respectare a utilizării mijloacelor financiare şi a bunurilor materiale primite de beneficiarii sponsorizărilor şi mecenatelor, în scopul pentru care au fost transferate prin actele prevăzute la art. 1, se efectuează de către Ministerul Finanţelor Publice prin aparatul de inspecţie economico-financiară, aşa cum este definit la art. 3 alin. (1) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012.”.

Art. II – Controlul modului de respectare a utilizării fondurilor primite de beneficiarii sumelor redirecţionate în baza Titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, în scopul pentru care au fost înfiinţaţi sau funcţionează, se efectuează de către Ministerul Finanţelor Publice prin aparatul de inspecţie economico-financiară, aşa cum este definit la art. 3 alin. (1) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012.

Art. III – După articolul 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un articol nou, articolul 48^1, cu următorul cuprins:

„Art. 48^1

Controlul privind fundamentarea, acordarea și justificarea sumelor primite de la bugetul general consolidat al statului în condițiile prezentului act normativ se efectuează de către Ministerul Finanţelor Publice prin aparatul de inspecţie economico-financiară, aşa cum este definit la art. 3 alin. (1) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012.”.

Art. IV – Dispoziţiile art. 11^1 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 48^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. II din prezenta ordonanţă se completează în mod corespunzător cu prevederile art. 8 – art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare şi ale Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012.