OrdonanȚĂ

pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 poz. I.3 din Legea nr. 183/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. 1 – (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) şi art. 63 alin. (4) și alin. (41) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita, inclusiv pentru asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, de la Ministerul Finanţelor Publice, în cursul anului 2018, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 800.000 mii lei, pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor.

 

(2) Împrumuturile prevăzute la alin. (1) se acordă în următoarele condiţii:

  1. a) rata de dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului plus o marjă în funcţie de scadenţa împrumuturilor, rata dobânzii rezultată rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului. Marja se stabileşte astfel:

(a) 1,5 puncte procentuale pentru scadenţe de până la 3 ani, inclusiv;

(b) 2,0 puncte procentuale pentru scadenţe între 3 şi 5 ani, inclusiv;

(c) 2,5 puncte procentuale pentru scadenţe între 5 şi 10 ani, inclusiv;

(d) 3,0 puncte procentuale pentru scadenţe între 10 şi 20 de ani, inclusiv.

  1. b) perioada de rambursare: care este stabilită potrivit scadenţei împrumutului acordat, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral;
  2. c) termenul-limită de depunere la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice a documentelor prevăzute la alin. (11), pentru a fi transmise Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale: 29 noiembrie 2018.

 

(3) Sumele acordate cu titlu de împrumut din veniturile din privatizare, contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot fi utilizate cu respectarea destinaţiilor prevăzute la alin. (1) pentru cheltuielile aflate în sarcina:

  1. a) unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi a instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local;
  2. b) instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local;
  3. c) spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale;
  4. d) asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară.

 

(4) Sumele din împrumuturile contractate pentru instituţiile publice prevăzute la alin. (3) lit. b) – d) se transferă de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale din bugetul împrumuturilor interne în bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice respective sau în conturile distincte deschise la Trezoreria Statului pe seama asociaţiilor de dezvoltare intracomunitară, nepurtătoare de dobândă, care efectuează plăţi pe destinaţiile pentru care a fost contractat împrumutul.

 

(5) Rambursarea împrumuturilor prevăzute la alin. (1) se efectuează în tranşe trimestriale, egale, începând cu trimestrul următor acordării acestora. Dobânda aferentă reprezintă un venit al bugetului Trezoreriei Statului, care se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii la soldul împrumutului, începând cu luna acordării împrumutului, şi se plăteşte trimestrial, în suma cumulată până la zi.

 

(6) Drepturile şi obligaţiile părţilor, termenii şi condiţiile de derulare ale împrumuturilor contractate conform alin. (1) se stabilesc prin convenţie de împrumut.

 

(7) Pentru neplata la termen a ratelor scadente şi a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă, pentru fiecare zi de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la data stingerii obligaţiei. Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.

 

(8) Unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială restituie împrumutul şi dobânzile aferente într-un cont distinct deschis la Trezoreria Operativă Centrală, codificate cu codul de identificare fiscală al acesteia, nepurtătoare de dobândă. Obligaţiile de plată se sting în următoarea ordine: dobânzi calculate pentru fiecare zi de întârziere, dobânzile şi ratele de capital. Eventualele sume virate în plus de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale faţă de suma scadentă se păstrează în conturi până la scadenţa următoare. Pentru împrumuturile rambursate integral, sumele rămase în conturi se restituie de Ministerul Finanţelor Publice în conturile indicate de titulari.

 

(9) În cazul în care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale înregistrează restanţe la plata ratelor şi dobânzilor datorate aferente împrumuturilor contractate, directorii direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/şefii administraţiilor judeţene ale finanţelor publice sistează alimentarea, atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii, în baza listei transmise lunar de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

 

(10) Unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la alin. (1) numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi numai dacă la data depunerii documentaţiei nu prezintă restanţe la împrumuturile contractate anterior din venituri din privatizare

 

(11) Documentele în baza cărora se acordă împrumutul, precum şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale vor fi stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, prevăzut la alin. (16).

 

(12) Responsabilitatea cu privire la documentele prevăzute la alin. (11), precum şi încadrarea în scopul pentru care se contractează împrumutul revin în totalitate autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

 

(13) Documentele prevăzute la alin. (11) se depun, până cel târziu la termenul prevăzut la alin. (2) lit. c), la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice.

 

(14) Ordonatorii principali de credite şi autorităţile deliberative au obligaţia ca la elaborarea şi aprobarea bugetelor locale să prevadă plata serviciului datoriei publice locale aferent împrumuturilor acordate de Ministerul Finanţelor Publice.

 

(15) Beneficiarii prevăzuți la alin. (3), lit. b) – d) restituie, din sumele rambursate de către autoritatea de management, suma reprezentând valoarea prefinanțării proiectelor ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana, pentru care unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale au contractat împrumuturi, în conturile de venituri ale bugetelor locale ale acestora

 

(16) Mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform prevederilor prezentului articol, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.

 

Art. 2 – Împrumuturile contractate din venituri din privatizare de unitățile/subdiviziunile administrativ teritoriale se pot refinanța prin împrumuturi contractate de la bănci comerciale sau alte instituții de credit, în condițiile art. 61 – art. 63 din Legea nr. 273 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

PRIM – MINISTRU,

VIORICA-VASILICA DĂNCILĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucureşti,___________

Nr. _______