EMITENT: MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 700 din 10 august 2018
Având în vedere dispozițiile art. 435 alin. (3) și (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice
comunicat prin adresa nr. 750.404 din 2.08.2018,
ținând cont de prevederile pct. 160 alin. (2) din titlul VIII din Normele metodologice de aplicare a
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu
modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și
funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
ART. I
Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru
aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro
sau en détail produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și
biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 24 iunie 2016, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La anexa nr. 1, la punctul 1, litera f) se abrogă.
2. La anexa nr. 1 punctul 1, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„a) atestat – documentul eliberat de autoritatea competentă care atestă înregistrarea depozitului
angro care desfășoară activități de distribuție și comercializare cu produse energetice sau a
spațiului de comercializare prin care produsele energetice pot fi comercializate en détail;
b) autoritate competentă – biroul vamal în a cărui arie de competență este situat spațiul de
comercializare sau depozitul angro pentru care se solicită înregistrarea;”.
3. La anexa nr. 1 punctul 1, litera f) se abrogă.
4. La anexa nr. 1, punctul 2.1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„2.1. operatorii economici care intenționează să distribuie și să comercializeze în sistem angro
produse energetice;”.
5. La anexa nr. 1, punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
„3. Înregistrarea activității de distribuție și comercializare în sistem angro de produse energetice
se efectuează la cererea operatorilor economici, pentru fiecare depozit angro, prin depunerea
formularului «Cerere de înregistrare/mențiuni a activității de distribuție și de comercializare în
sistem angro de produse energetice», conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, denumit
în continuare cerere de comercializare angro. Înregistrarea activității de distribuție și
comercializare în sistem angro de produse energetice se realizează pentru fiecare depozit angro.”
6. La anexa nr. 1, punctul 6.1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„6.1 Operatorii economici prevăzuți la pct. 2.1 care intenționează să distribuie și să
comercializeze în sistem angro produse energetice au obligația îndeplinirii următoarelor condiții, la
data la care depun cererea și pe perioada comercializării produselor energetice – benzine,
motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili:
a) să aibă înscrisă în obiectul de activitate, potrivit Clasificării activităților din economia națională
– CAEN, activitatea de comercializare în sistem angro de produse energetice și dovada înregistrării
punctului de lucru pentru care se solicită înregistrarea. Îndeplinirea condițiilor va fi dovedită cu
certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului în baza Legii nr. 26/1990
privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
b) societatea nu este declarată inactivă fiscal și este în funcțiune;
c) să prezinte certificatul de cazier judiciar al administratorului societății, în care să nu se
regăsească înscrise sancțiuni penale din hotărâri judecătorești rămase definitive privind infracțiuni
de abuz de încredere, infracțiuni de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori
luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut
domiciliul/rezidența în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată pentru o infracțiune dintre cele
reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, de
Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de
Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare, de
Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr.
78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și
completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și
consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr.
656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor
măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;
d) depozitul angro trebuie să fie dotat cu rezervoare verificate metrologic care să permită în
orice moment determinarea stocurilor faptice. Îndeplinirea condiției va fi dovedită cu buletin de
verificare metrologică și certificat de calibrare, aflate în perioada de valabilitate;
e) depozitul angro trebuie să fie dotat cu sisteme de gestiune a stocurilor, conectate cu
rezervoarele de carburanți, care să permită monitorizarea mișcării produselor energetice și
determinarea în orice moment a cantităților intrate, ieșite, precum și a stocurilor, pe fiecare tip de
produs energetic și furnizor;
f) depozitul angro trebuie să fie dotat cu un sistem de supraveghere video a rezervoarelor, a
zonelor de descărcare/încărcare și a plăcuțelor de înmatriculare a mijloacelor de transport care
asigură aprovizionarea. Stocarea imaginilor înregistrate se face pe o durată de minimum 20 de zile.
Sistemul de supraveghere trebuie să funcționeze permanent, inclusiv în perioadele de
nefuncționare a depozitului angro, chiar și în condițiile întreruperii alimentării cu energie electrică
de la rețeaua de distribuție;
g) să dețină spații de depozitare corespunzătoare, în proprietate sau folosință – contract de
locațiune, contract de comodat sau cu orice titlu legal;”.
7. La anexa nr. 1, punctul 6.1^1 se abrogă.
8. La anexa nr. 1 punctul 10, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
„c) propunerea de aprobare sau de respingere a cererii de distribuție și comercializare angro/en
détail, după caz.”
9. La anexa nr. 1, punctul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:
„11. În cazul aprobării cererii de distribuție și comercializare angro, autoritatea competentă va
emite «Atestatul de înregistrare pentru distribuție și comercializare în sistem angro de produse
energetice», conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, denumit în continuare atestat de
comercializare angro.”
10. La anexa nr. 1 punctul 22, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
„a) până la reglementarea deficiențelor constatate de organele competente atunci când
operatorul economic nu respectă oricare dintre condițiile prevăzute la pct. 6.1 și 6.2;”.
11. La anexa nr. 1, punctul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:
„28. La modificarea ulterioară a unor date înscrise inițial în formularul «Cerere de
înregistrare/mențiuni a activității de distribuție și comercializare în sistem angro/comercializare en
détail de produse energetice» sau a documentelor prevăzute la pct. 6, contribuabilul va depune o
nouă cerere pentru emiterea atestatului, însoțită de documentele justificative pentru modificare,
caz în care va depune odată cu cererea și atestatul în original, în vederea anulării acestuia.”
12. La anexa nr. 2, titlul formularului se modifică și va avea următorul cuprins:
„CERERE
de înregistrare/mențiuni a activității de distribuție și comercializare în sistem angro de produse
energetice”
13. La anexa nr. 2, litera C se modifică și va avea următorul cuprins:
„C. Sucursala/Punctul de lucru/Sediul secundar pentru care se solicită înregistrarea activității
(denumirea, codul de identificare fiscală, după caz, și adresa completă)
1 ………………………………………………………………
2 ………………………………………………………………
____________________________________________________________________________
| Nr. rezervoare | Capacitate rezervoare” |
|_____________________________________|______________________________________|
14. La anexa nr. 2 litera F, paragraful trei se modifică și va avea următorul cuprins:
„Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, prevăzută la art. 326 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele din această cerere
sunt conforme și complete și solicit emiterea unui atestat de înregistrare pentru distribuție și
comercializare angro de produse energetice.”
15. La anexa nr. 3 litera F, paragraful trei se modifică și va avea următorul cuprins:
„Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, prevăzută la art. 326 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele din această cerere
sunt conforme și complete și solicit emiterea unui atestat de înregistrare pentru comercializare en
détail de produse energetice.”
16. Anexa nr. 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
„ANEXA 4
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice ……………
Biroul Vamal ………………
ATESTAT DE ÎNREGISTRARE Nr. ……./
pentru distribuție și comercializare în sistem angro de produse energetice
Ca urmare a Cererii de înregistrare/mențiuni a activității de distribuție și
comercializare în sistem angro de produse energetice nr. ……. din data
de ………….. și în temeiul Ordinului președintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare
a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail
produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat
și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor
formulare, cu modificările și completările ulterioare, se atestă că operatorul
economic ……………………., cu sediul în localitatea ……………,
județul ……………, str. …………. nr. …….., bl. ……,
sc. …….., ap. ……., sectorul …………, codul de identificare
fiscală ……….., a fost înregistrat pentru comercializare angro a produselor
energetice:
1. Denumire produs ……………………. cod
NC ……………………….
2. ……………………………………..
3. ……………………………………..
4. ……………………………………..
5. ……………………………………..
Depozit angro:
______________________________________________________________________________
| Denumirea | Codul de identificare | Adresa |
| | fiscală | (județul, localitatea, sectorul, str. |
| | | nr.) |
|______________|_______________________|_______________________________________|
| | | |
|______________|_______________________|_______________________________________|
| | | |
|______________|_______________________|_______________________________________|
______________________________________________________________________________
| Nr. rezervoare | Capacitate rezervoare |
|______________________________________|_______________________________________|
Prezentul atestat de distribuție și comercializare angro este valabil
începând cu data de ……….. .
Data la care își încetează valabilitatea Atestatul nr. ……………
eliberat anterior.
Şef birou vamal,
……………………
(numele și prenumele, semnătura și ștampila)
Data emiterii:”
17. Anexa 4.1 se abrogă.
ART. II
Anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016
pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de
băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor
formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 24 iunie 2016, cu
modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:
1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:
„PROCEDURĂ
de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun
prelucrat”
2. Punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„1. Înregistrarea activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun
prelucrat se efectuează la cererea contribuabililor interesați, prin depunerea formularului «Cerere
de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice
și/sau tutun prelucrat», denumită în continuare cerere, conform modelului prezentat în anexa nr. 2
la ordin.”
3. Punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
„3. Operatorii economici care doresc să distribuie și să comercializeze angro băuturi alcoolice
și/sau tutun prelucrat trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să dețină spații de depozitare corespunzătoare, în proprietate sau folosință, în baza unui
contract de locațiune, contract de comodat sau cu orice titlu legal;
b) să aibă înscrise în obiectul de activitate, potrivit Clasificării activităților din economia națională
– CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare, activitatea de
comercializare și distribuție angro a băuturilor alcoolice și/sau activitatea de comercializare și
distribuție angro a produselor din tutun;
c) să se doteze cu mijloacele necesare depistării marcajelor false sau contrafăcute, în cazul
comercializării de produse supuse marcării;
d) societatea să nu fie declarată inactivă fiscal și să fie în funcțiune;
e) să prezinte certificatul de cazier judiciar al administratorului societății, în care să nu se
regăsească înscrise sancțiuni penale din hotărâri judecătorești rămase definitive privind infracțiuni
de abuz de încredere, infracțiuni de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori
luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut
domiciliul/rezidența în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată pentru o infracțiune dintre cele
reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, de
Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de
Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare, de
Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr.
78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și
completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și
consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr.
656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor
măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.”
4. Punctul 4 se abrogă.
5. Punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
„5. Documentele menționate la pct. 3 se depun în copie certificată conform cu originalul de
operatorul economic.”
6. La punctul 7, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
„b) concluzia privind îndeplinirea sau neîndeplinirea de către operatorul economic a condițiilor
prevăzute la pct. 3;”.
7. Punctul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:
„8. Condițiile prevăzute la pct. 3 sunt cumulative, iar neîndeplinirea uneia dintre acestea atrage
neaprobarea cererii de eliberare a atestatului pentru distribuție și comercializare angro de băuturi
alcoolice și/sau tutun prelucrat, denumit în continuare atestat.”
8. Punctul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:
„11. În situația în care cererea nu este aprobată, autoritatea vamală va emite o decizie, în care se
vor menționa motivele de fapt și de drept pentru care nu s-a efectuat înregistrarea activității de
distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun și nu s-a eliberat
atestatul. Decizia constituie act administrativ-fiscal și va conține elementele prevăzute de art. 46
alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările și completările
ulterioare.”
9. La punctul 15, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) În situația în care operatorul economic încetează definitiv desfășurarea activității de
distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun, va depune la
autoritatea competentă o cerere de renunțare în vederea înscrierii mențiunii privind încetarea
valabilității atestatului emis acestuia.”
10. La punctul 16, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
„a) până la reglementarea deficiențelor constatate de organele competente, atunci când
operatorul economic nu respectă oricare dintre condițiile prevăzute la pct. 3;”.
ART. III
(1) Operatorii economici care au fost înregistrați să distribuie și să comercializeze în sistem angro,
fără depozitare, produse energetice, precum și cei înregistrați să distribuie și comercializeze în
sistem angro, fără depozitare, băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat pot să depună, în termen de
90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, la autoritatea competentă o nouă cerere
de înregistrare și documentele aferente, potrivit prevederilor Ordinului președintelui Agenției
Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a
operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice –
benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru
aprobarea modelului și conținutului unor formulare, cu modificările și completările ulterioare,
respectiv ale Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016
pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de
băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor
formulare, cu modificările ulterioare, după caz.
(2) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), atestatele emise pentru operatorii economici
înregistrați să distribuie și să comercializeze în sistem angro, fără depozitare, produse energetice,
precum și pentru cei înregistrați să distribuie și comercializeze în sistem angro, fără depozitare,
băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat își pierd valabilitatea.
ART. IV
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Ionuț Mișa
București, 6 august 2018.
Nr. 1.960.